ކ. މާލެ
|
11 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:32
ބީއެމްއެލްގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވާ ކާލް
ބީއެމްއެލްގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އައްޔަންކުރަން ނިންމާފައިވާ ކާލް
ބީއެމްއެލް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެެލްގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް ސައުތު އެފްރިކާ މީހަކު އައްޔަންކުރަނީ
 
ކާލް އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ އަލްއަހްލީ ބޭންކް އޮފް ކުވައިތުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި
 
ކާލްއަކީ ބޭންކިންގ ދާއިރާގައި 36 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބޭފުޅެއް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަށް ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ކާލް ސްޓުމްކަ އައްޔަންކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި އޭނާ އަދި އެ މަގާމަށް ރަސްމީކޮށް އައްޔަން ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އޭނާ ބީއެމްއެލްއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ އަލްއަހްލީ ބޭންކް އޮފް ކުވައިތުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހުގައެވެ.

ކާލްއަކީ މެދުއިރުމައްޗާއި އެފްރިކާގެ އިތުރުން، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރީޓެއިލް އަދި ކޯޕަރޭޓް ބޭންކުތަކުގައި އެގްޒެކްޓިވް އަދި ބޯޑް ލެވެލްގައި 36 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެގޮތުން، 2010 ވަނަ އަހަރު އަލްއަހްލީ ބޭންކް އޮފް ކުވައިތާ ގުޅިވަޑައިގެން އެބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކިންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ފުޅާދައިރާއެއްގައި، ކޯޕަރޭޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަލަހައްޓަވާފައެވެ.

މި މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށްފަހު، ޔޫއޭއީގައި ހިންގަމުންދާ އެ ބޭންކުގެ އޮޕަރޭޝަންސް ސީއީއޯގެ މަގާމާ ކާލް ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2017 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަލްއަހްލީ ބޭންކް އޮފް ކުވައިތާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކާލް ހުންނެވީ ބަޙްރެއިންގައި ހުންނަ ބޭންކް މަސްކަޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޓް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ. މި މަގާމުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ބޭންކުގެ ކޯޕަރޭޓް، ކޮމަރޝަލް، އެސްއެމްއީ އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޚިދުމަތްތައް ބަލަހައްޓަވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބާރކްލޭސް ބޭންކް މޮރިޝަސްގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖިންގ ޑަރިރެކްޓަރ، އިންޑިއަން އޯޝެންސްގެ މަގާމުވެސް އޭނާ އަދާކުރެއްވިއެވެ.

މަގާމާ ހަވާލުވުމުގެ ގޮތުން ކާލް ވިދާޅުވީ، ބޭންކުގެ ބޯޑާއި އެގްޒެކްޓިވް މެނޭޖްމަންޓުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމާއެކު ބޭންކުގެ ސްޓެރެޓެޖީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް އެންމެ މުހިންމު އިސްކަމެއްދޭނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށާއި، އީޖާދީ ބަދަލާއި އިތުރުފުރިހަމަކަމެއް ބޭންކުގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ގެނެސް، ކަސްޓަމަރުން ހީނުކުރާވަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަކީ އަމާޒެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލްއަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ތާރީޚެއް އޮތް ބޭންކެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ކާލް ވިދާޅުވީ، އެ ބޭންކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށެވެ.

ކާލް ވަނީ ބާރކްލޭސް ބޭންކް ޓެންޒޭނިއާގެ އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރޝިޕްގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި އެކި އިދާރާތަކުގައި ނޮން އެގްޒެކްޓިވް ޑައިރެކްޓަރޝިޕްގެ މަގާމުތައް އޭނާ އަދާކުރެއްވެވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މަނީ އޮން ޑިމާންޑް، ބާރކްލޭސް ލީސިންގ އަދި ބާރކްލޭސް ބޭންކް ސީޝެލްސް ހިމެނެއެވެ.

ކާލްއަކީ ޗާޓާރޑް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ބޭންކަރސްގެ (ސައުތު އެފްރިކާ) އެސޯސިއޭޓެކެވެ. އޭނާވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު އެފްރިކާއިން އެކައުންޓިންގ ސައިންސްގެ ރޮނގުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ. ފްރާންސް، ސްވިޒަލޭންޑް އަދި ސައުތު އެފްރިކާގައި އޭނާ ވަނީ އެގްޒެކްޓިވް ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް