ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 16:00
ސަލްޓަން ޕާކް މަސައްކަތުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ސަލްޓަން ޕާކް މަސައްކަތުގައި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އަޅަން ގޯސްވި ސިފައިން ސަލްޓަން ޕާކް އެޅުން އޯކޭވެފައި
 
އޭރު އިހްތިޖާޖްކުރި ފަރާތްތައް މިއަދު ބަސް ހުއްޓިފައި
 
އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ އެޅުމުގައި ސިފައިން ބޭނުން ކުރުމުން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު މީހުން މިއަދު ސަރުކާރުގައި
 
ސަލްޓަންޕާކްގެ މަސައްކަތްވެސް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ އަގަށް އެހެން ބަޔަކަށް

ސިފައިންތައް ހަލާކު ކޮށްފިއެވެ. އެމީހުން ލައްވާ ނުކުރުވާ މަސައްކަތެއް ނެތެވެ. ވަކި ޑިއުޓީއެއް ނޯވެއެވެ. އަނބިދަރިންނާ ވަކިންނެވެ. ހަމަނިދި ނިދުމެއް އަރާމެއް ނެތެވެ. މިއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބޭއްވި ސާރކް ސަމިޓަށް އައްޑޫ ޗަކަ ބިމުގައި ތައްޔާރުކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ ނިންމުމުގައި ސިފައިން ބޭނުން ކުރީތީ ގޮވިގޮވެލިފައްޗެވެ. އެމީހުންގެ އަނބިދަރިން ކޮށް ޝަކުވާއެވެ. މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާޅުގޮވާހެން ގޮވި ވާހަކަތަކެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށްވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ކުޅުނު އެއް ޑްރާމާއެވެ.

އެވާހަކަތަކާއެކު އެޖެއްސި މަޅީގައި ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ ބައެއް ބޭކަލުންނާއި އެ ބޭކަލުން އަނބިންވެސް ޖެހި އެސަރުކާރު ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅު ސަރުކާރެއް ގެނެސްފިއެވެ. "ސިފައިންނަށް އޯގާތެރި" ސަރުކާރެކެވެ. ސިފައިންގެ ހާލު ބައްލަވާ ސަރުކާރެކެވެ. ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ފޯރުކޮށްދޭ ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމަގައިމުވެސް އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ އެޅުމުގައި ބޭނުންކުރި ސިފައިންގެ ދިފާއުގައި ނުކުތް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ސަރުކާރެކެވެ. އެފަދަ ކަމެއް އެމީހުން ލައްވައި ކުރުވީތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ޙައްގު ހޯދައިދޭން ނުކުތް މީހުންގެ ސަރުކާރެކެވެ.

ހާދަހާވާ ރަނގަޅެވެ. ބަދަލުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ސާފެވެ. އޯގާތެރިކަމުގެ އިންތިހާއެވެ. ޑިއުޓީގެ ބޭރުން ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުގައި އޮތް ނާށި އަނެއްތަނަށް ޖައްސާލާކަށްވެސް ސިފައިންނަކަށް ނުޖެހުނެވެ. ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުގެ ބޭރުން ހަމަ ކުޑަކަމެއްވެސް ނުކުރުވައެވެ. ހަމަ ސީދާ ފޮތުގައި އޮތްގޮތަށް އުސޫލުތަކުގެ މަތިން އިންތިހާ އޯގާތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

އޭގެ ފުރިހަމަ މިސާލު އެފެންނަނީ މިދުވަސްވަރު ސަލްޓަންޕާކް ތެރެއިންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރޭގަންޑު 8 ކުން ނުވަތަ 9ން ފެށިގެންނެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަލްޓަން ޕާކްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އާންމުކުރި ފޮޓޯތަކާ ގުޅިގެން އެވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައެވެ. ސަލްޓަން ޕާކުގެ މަސައްކަތް ސިފައިގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިވެކްއާ ހަވާލުކޮށްގެން މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި މަސައްކަތް ނިންމާ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވާތީ ސިފައިން ލައްވާ އެދަނީ ހެސްކިޔާފައި މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުމާއި ވެލްޑިންކުރުން ފަދަ މަސައްކަތް ކުރާއިރު އެކުރަނީ ސީދާ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތެވެ. ހަމަ ސީދާ ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައެވެ. ކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ރޯދަމަހު އެހާ ބުރަ މަސައްކަތެއް އެވެރިންވެސް ކޮށެއް ނޫޅޭނެއެވެ. އަމުދުން ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބަޔަކު އަޅުކަމުގައި މަސްޣޫލުވެ އުޅޭއިރު، ބުރަ މަސައްކަތުގައި އުޅެން ޖެހުމުން އެސިފައިން ޝަކުވާ ނުކޮށެއް ނުތިބޭނެވެ. ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އެޅިއިރު އެވާހަކަ އެގޮތަށް ދައްކަން ޖެހުނީ އެއީ ޤައުމީ ކަމަކަށް ނުވަތަ ދީނީ ކަމަކަށް ނުވާތީތާއެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކްވެސް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށެވެ. ފައިސާ ދިނީ އެމީހުންނަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ސިފައިން ލައްވައެވެ. އަވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. އައްޑޫގައި އެޅި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުވެސް ހަވާލުކުރީ އަމިއްލަ ބަޔަކަށެވެ. ވަކި ދުވަހެއްގައި ސަމިޓް ފަށަން އޮތްއިރު އެއަށް ނުނިންމިދާނެތީ އޭރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ސިފައިން ބޭނުން ކުރީ ދުވަހަށް ނިންމުމަށެވެ. ހަމަ ސިފައިންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ފައިސާދީގެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކާންދީ ޔުނީފޯމް ލައްވާފައި ތިބޭ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. ބަދަލުވީ ސަރުކާރެވެ. ބަދަލުވީ ދެކޭގޮތެވެ. ކަމުނުދިޔައީ އެއްބަޔަކު އެގޮތަށް ކަންކުރީމައެވެ.

އެކަމަކު ތީތި އަދި ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ޤައުމަށް ދިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައިވެސް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދައެވެ. ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރުވައެވެ. އެކަމަކު ވަކިބަޔަކު އެސިފައިންނަށްވެސް ގޯސްވެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުތީމާ އެކަން ކަމަކު ނުދެއެވެ. ސިފައިން ލައްވާ އެގޮތައް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު އުޅެނީ ހާސްތަނުން ކުރީގައެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް ކުރެއްވި އެފަދަ ބޮޑު އެއްވެސް ކަމެއްގައި ސިފައިންގެ ބޭނުން ނުކޮށް ނިމިފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އޭރުވެސް މިހާރުވެސް ހަމަވާންވާނީ ހަމައަށެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނަންޏާ މިއަދު ސަރުކާރުގައި ތިބި އޭރުގެ އިދިކޅު ފަރާތްތަކުން އެދެއްކީ ހޮޅި ވާހަކައެވެ. އެވާހަކަތައް ހަމަ ބޮޑުތަނުން ކަޑައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 19:06
Alamaaaa
ހެހެހެހެ މަޖާ ސަލްޓަންޕާކް ހަދަނީ ސިފައިންނެވެ, ކޮންވެންޝަންސެންޓަރ ހަދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ބޮޑު އަގުގައި ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެންނެވެ, އެކަމް މަސައްކަތްކުރީ ސިފައިންނެވެ. ތަފާތަކީ އެއީއެވެ.