ކ. މާލެ
|
7 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހުކުރު 07:34
ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވުން
ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލު ކޮށްދެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯސް
ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
 
ޖުމްލަ 24 ކުދިންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިވޭ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯހުގެ ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ލިޔުން ދަރިވަރުންނާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމެވެ. ޖުމްލަ 24 ކުދިންނަށް އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ވަނީ ސްކޮލަރޝިޕް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޙުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނިން އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރިގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރެެވެނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖެނެރަލް އިލެކްޓްރިކްގެ އިންޑިއާ އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކަަމަށް ވެސް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަދި ސީއީއޯ ޙުސެއިން އަމްރު

ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާއި، އެމް.އެން.ޔޫ އަދި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޑިޕްލޮމާ އިން ރޭޑިއޯގްރަފީ ކޯހުގެ މަޤްސަދަކީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ރޭޑިޔޯގްރަފީ ޓެކްނީޝަނުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހިން ބިނާކޮށް އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފެންވަރު ހުރި ދިވެހިން އިތުރުކުރުމެވެ. އެގޮތުން، މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖީއީ ހެލްތު ކެއަރގެ ކަރިކިއުލަމަކަށް "ފުލްޓައިމް" ކޯހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިއީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތު ކައުންސިލްގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. އަދި މި ކޯހުން ފާސްވާ ބައިވެރިންނަށް ލެވެލް 5 ގެ ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވުމަށްދާ ޚަރަދާއި ޓިޔުޝަން ފީގެ އިތުރުން ކޮންމެ މަހަކު 2300 ރުފިޔާ ޕޮކެޓް މަނީގެ ގޮތުގައިދޭނެއެވެ. އަދި ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މިކޯހުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ. އަމަލީ ތަޖުރިބާ ކުރިޔަށްދާނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައެވެ.

ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލު، ކްލިނިކު އަދި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގެ ރޭޑިއޯގްރަފީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަޒީފާ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ވަނީ މީގެކުރިން ބުނެފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އެސްޓީއޯގެ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ރަސްމީ ލޯގޯ އިފްތިތާޙުކޮށް، ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ރީޝާ ރަޝީދަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި، ހަނދާނީ ލިޔުން ވެސް ޙަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް