ކ. މާލެ
|
6 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:15
އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އެމްޓީސީސީ އިން މި ސަރުކާރުގައި 94 މަޝްރޫޢު ނިންމައިފި، ނިންމީ އިންތިޚާބަކަށް ނޫން: އާޒިމް
 
މަޝްރޫޢުތައް ނިންމާނެ ކަމާ މެދު އާއްމުން ސުވާލު އުފައްދަނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތުން: އާޒިމް
 
މި ސަރުކާރަކީ ހަމައެކަނި އިންތިޚާބުތަކަށް ފޮޅޭ މަލެއް ނޫން: އާޒިމް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީ އިން ފާއިތުވި 4 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި 94 ވަރަކަށް މަޝްރޫޢު ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއިން އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް ނިންމާފައި ވަނީ އިންތިޚާބަކާއި ދިމާކޮށް ނޫން ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫސިޓީގެ ސ.ހިތަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން އާޒިމް ވަނީ މަޝްރޫޢުތަކާއި މެދު އާއްމުންގެ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ފަހަރު ރަށްރަށުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިންތިޚާބުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާކަމަށް އާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ހަމައެހެންމެ ރަށްރަށުގައި މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށި ނަމަވެސް އެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ނިންމާނެކަމާއި މެދު ބައެއް ފަހަރު އާއްމުން ސުވާލު އުފައްދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެގޮތަށް ސުވާލުކުރަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވުމަށް ފަހު އެ ވައުދުތައް ފުއްދަމުން ނުދާތީ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރަކީ އެގޮތަށް އަމަލުކުރާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫޢުތައް ފަށަނީ ކެމްޕެއިންތަކާއި ދިމާކޮށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ތިބެނީ އަބަދުވެސް މަޝްރޫޢުތައް ފަށަފަށާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ނިންމައިފިން ގާތްގަނޑަކަށް 94 މަޝްރޫޢު. ހަމަގައިމުވެސް މީގެއިން އެއްވެސް މަޝްރޫޢުއެއް ނިމިފައި އޮތީކީ އިންތިހާބަކާއި ދިމާކޮށެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދަންނަވާ ވާހަކަ އެއް އެއީ މި ސަރުކާރަކީ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް އެކަނި ފޮޅޭ މަލެއް ނޫންކަން. މި ސަރުކާރަކީ ކޮންމެ ދުވަަހަކުވެސް ފޮޅެމުންދާ މަލެކޭ
ެާއާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީ އިން އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވެސް އެ މަސައްކަތެއްގެ މުއްދަތުގައި ނިންމާލެވޭތޯ ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އިން އެމްޓީސީސީ އަށް އިތުބާރުކޮށް އެ ކުންފުންޏާއި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރަކީ ކަމެއްކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެއްޖެ ނަަމަ އެކަމެއް ކޮށްދޭނެ ސަރުކާރެއް ކަަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވަނީ ސަރުކާރާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ