ކ. މާލެ
|
5 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ބުދަ 21:24
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިންގައި
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިންގައި
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިނަށް
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިނަށް ވަޑައިގެންފި
 
ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި އެގައުމުގެ ރަސްގެފާނު ރަސްމީ ޖާފަތެއް ދެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
މިއީ ބަހުރައިންގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު، ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބަހުރައިނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. މިއީ ބަހުރައިންގެ ރަސްގެފާނު ޙަމަދް ބިން ޢީސާ އަލްޚަލީފާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބަހުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން، މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ބަހުރައިން ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި އޮނަރ ގާޑެއް އަރުވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނަށް ބަހުރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ބަޙްރައިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ޑރ. ޢަބްދުއްލަތީފް ބިން ރާޝިދު އައްޒަޔާނީއާއި، ބަހުރައިންގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރެއްކަމުގައިވާ އަދި ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮރ ވިމެންގެ ބޯޑު މެންބަރު ޝެއިޚާ ހެސާ ބިންތު ޚަލީފާ އަލްޚަލީފާއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ބަހުރައިންގެ ދައުލަތުގެ ބައެއް އިއްޒަތްތެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި، މި ދަތުރުފުޅުގައި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެގޮތުން ރަސްމީގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށާއި، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ބައެއް އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާއި މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަތީފަންތީގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 8 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގައެވެ.

ކޮމެންޓް