ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 09:46
ނަޗްބަލިޔޭ 8 ގެ ނޮމިނޭޓާސް
ނަޗްބަލިޔޭ 8 ގެ ނޮމިނޭޓާސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަޗްބަލިޔޭ 8
ނަޗްބަލިޔޭ 8 ގެ ފިނާލޭ: ތިން ޖޯޑަށް ވެސް ކާމީޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު
 
ފިނާލޭގައި ބައިވެރިވަނީ ދިވަންކާ ތްރިޕަތީ އާއި ވިވެކް ދަހިޔާ، ސަނާޔާ އިރާނީ އާއި މޯހިތު ސޭގަލް އަދި އަބީގައިލް ޕަންޑޭ އާއި ސަނަމް ޖޯހަރު
 
ފައިނަލް ޝޯއޮތީ ހަފްތާ ބަންދުގައި

ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކަމުން އަންނަ "ސެލެބްރިޓީ ޑާންސް ޝޯ" ކަމަށްވާ "ނަޗްބަލިޔޭ" ގެ ފައިނަލް ޝޯ ދެއްކުމަށް މިހާރު ވަނީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވެފައެވެ.

ފޭނުން ދަނީ މި ތިން ޖޯޑުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ޖޯޑަށް ވޯޓުދެމުންނެވެ.

 "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ގެ  ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޯނާކްޝީ ސިންހާ އާއި ކޮރިއޯ ގަރާފާ ޓެރެންސް ލެވިސްގެ އިތުރުން ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ މޯހިތު ސޫރީ އެވެ.

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފެށި "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ގެ ފިނާލޭ އަށް އައި ތިން ޖޯޑަކީ ދިވަންކާ ތްރިޕަތީ އާއި ވިވެކް ދަހިޔާ، ސަނާޔާ އިރާނީ އާއި މޯހިތު ސޭގަލް އަދި އަބީގައިލް ޕަންޑޭ އާއި ސަނަމް ޖޯހަރެވެ. މި ތިން ޖޯޑުގެ ތެރެއިން އެއްޖޯޑަށް "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ލިބޭނެއެވެ.

މިއަންނަ ހަފްތާ ބަންދުގައި "ނަޗްބަލިޔޭ 8"ގެ ފައިނަލް ޝޯ ދައްކާއިރު މީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޖޯޑަކީ ވެސް ސްޓޭޖްމަތީގައި ކުޅަދާނަ ހުނަރުތައް ދައްކާފައިވާ ބައެކެވެ.

ދިވަންކާ ތްރިޕަތީ އާއި ވިވެކް ދަހިޔާ

ދިވަންކާ އަކީ ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޑްރާމާ ސީރީޒް "ޔޭ ހޭ މުހައްބަތެއިން" ގެ އިޝީތާ ގެ ބައިކުޅޭ ތަރިއެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކައިވެނިކޮށްފައިވާ ދިވްޔަންކާ އާއި ވިވެކް ބައްދަލުވެ ގުޅުން އުފެދިފައ ވަނީ ދިވަންކާ ކުޅޭ ޑްރާމާ ކަމުގައިވާ "ޔޭ ހޭ މުހައްބަތެއިން" އިންނެވެ. ދިވަންކާ އާއި ވިވެކް ވެފައިވަނީ ޓީވީ ޝޯތަކުގެ އެންމެ ލޯބި އެއް ޖޯޑަށެވެ. "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ފެށުމުގެ ރިހާސަލްގެ ތެރެއިން ދިވަންކާއަށް ވަނީ އަނިޔާވެ އެ ޝޯއާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ދުރަށް ދާންޖެހިފައެވެ. އޭނާއަކީ ކުރިންވެސް ބުރަކަށީގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހެއް ކަމަށްވެއެވެ. އޭނާގެ މައިބަދައިގެ ޑިސްކެއް މީގެ ކުރިން ދުރުވެފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެނބުރި އައިސް އޭނާ ވަނީ މޮޅު ހުނަރު ސްޓޭޖްމަތިން ދައްކާލާފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން ދިވަންކާގެ ފިރިމީހާ ވިވެކް ގެ ފޭނުން ވެސް އަނެއް ދެ ޖޯޑަށްވުރެ އިތުރެވެ.

ސަނާޔާ އިރާނީ އާއި މޯހިތު ސޭގަލް

ސަނާޔާ އާއި މޯހިތަކީ މޮޅު ޑާންސަރުންނެވެ. ޚާއްސަކޮށް "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ފެށިގެން މިއަދާހަމައަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ކޮންމެވެސް އާ ޑާންސް ހުނަރެއް އެދެމީހުން ސްޓޭޖްމަތިން ދައްކާލައެވެ. ޝޯގެ ތެރޭގައި މަތީ ސްކޯއެއް ހޯދަނީ ވެސް އެ ދެމީހުންނެވެ. ސަނާޔާ އިރާނީ މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔައީ ސްޓާޕްލަސްއިން 2011 ވަނަ އަހަރު ދެއްކި ޑްރާމާ ސީރީޒް "އިސް ޕްޔާރު ކީ ކިޔާ ނާމް ދޫން" އިންނެވެ. 

އަބީގައިލް ޕަންޑޭ އާއި ސަނަމް ޖޯހަރު

އަބީގައިލް އާއި ސަނަމް "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ހުނަރަކީ ބެލުންތެރިން އެއަށް ތައުރީފު ކުރާ ހުނަރެވެ. ގިނަ މީހުން އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ހާސިލް ކުރާނީ އެ ދެފަންނާނުންނެވެ. މިދެ ޖޯޑުގެ ތެރެއިން ސަނަމްއަކީ ވަރަށް މޮޅަށް ޑާންސަރެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަބީގައިލްއަކީ މި ޝޯ ފެށުމުގެ ކުރިން ޑާންސް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ޑާންސް ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ހަމައެކަނި މި ޝޯއަށެވެ.

 

ކޮންމެއަކަސް "ނަޗްބަލިޔޭ 8" ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގެ ޝޯގައި ކަށަވަރުވާނެއެވެ. އެ ތިން ޖޯޑުގެ ފޭނުން މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަނީ އެ ޝޯއަށެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް