ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:05
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ސަން އޮންލައިން
ވޯޑުގައި ވިހެއުން
ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން ވިހަން ޖެހުނީ އަމިއްލައަށް!
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ދަނީ ބަލަމުން
 
އޭނާ ވިހާފައިވަނީ ވޯޑުގައި
 
ބަނޑުގައި ރިއްސާ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަރުހުން މާ ބޮޑަށް އަޅާލަފައެއް ނުވޭ

ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އިހުމާލުން އެތައް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ރަނގަޅު ފަރުވާ ނުދެވުމާއި، ފަރުވާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމައި، ފަރުވާ ކުޑަކޮށްލުން ފަދަ އެތައް ކަމެކެވެ. މިއީވެސް ހަމަ އެފަދަ ހާދިސާއެކެވެ. ފަރުވާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ސަބަބުން މާބަނޑު މީހަކާއި، އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅަށް ކުރިމަތިލަންޖެހުނީ ބިރުވެރިކަމަކާއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި 31 އަހަރުގެ މާބަނޑު މީހަކު ވިހަން ތައްޔާރުވެ، ފެން ދުލި ފަޅައިގެން ދިއުމުން މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 09:55 ގައި އޭނާ ވަނީ އެރަށު އަބްދުލް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މި ހާދިސާގެ ތަފްސީލު ކިޔައިދެމުން އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އެޑްމިޓުކޮށް ސްކޭން ކުރުމާއި އިތުރު ކަންކަން ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ މުޅި ރޭވެސް އޭނާ އުޅުނީ ވަރަށްވެސް ވޭނުގައެވެ. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނޑުގައި ރިއްސާކަމަށް 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޭނާ ވަނީ ނަރުހުން ގާތު ބުނެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ ފުރިހަމަ ފަރުވާ ދިނުމަށް ނަރުހުން ހެދީ ދެކޮޅެވެ. އަދި އެއީ "ނޯމަލް" ކަމެއް ކަމަށް ބުނެއަޅާނުލާ ދިޔައީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 އެހާއިރު ނަރުހުން އައިސް އޭނާގެ ހާލު ބެލިއެވެ. އަދި 3 ސެންޓިމީޓަރަށް ހުޅުވިފައިވާކަަމަށް ބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ގެންދަން ނަރުހުން ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އަދި ރިއްސާ ވާހަކަ ބުނުމުން އެއީ ވިހަންވީމަ ރިއްސާ ރިއްސުމެއްކަން ނަރުހުންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ. އަދިވެސް ތިއޭޓަރަށް ގެންދަން ހެދީ ދެކޮޅެވެ.

އެތެރެއަށް ދިޔައީމަ އޮންނަން ޖެހޭނީ އެކަނި، ވޯޑްގަ އޮތީމަ އެހީތެރިންގެ އެހީވެސް ލިބޭނީ
ނަރުހުން

އިރުކޮޅެއް ފަހުން އޭނާއަށް ވާންފެށީ ބޮޑުކަމު ދެވެން އުޅޭ ކަހަލަ ގޮތެއް ކަމަށް އާއިލާއިން ކިޔައިދިނެވެ. އަދި އެވާހަކަ ބުނުމުންވެސް ނަރުހުން ބުނީ ފާހާނާއަށް ދިއުމަށެވެ. އޭރުވެސް އޭނާ އުޅުނީ އިންތިހާ ވޭނުގައެވެ.

އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެވަގުތު އިންޗާޖުގައި ހުރި ނަރުސް އައިސް އަނެއްކާވެސް ބެލިއެވެ. އަދި ކުއްޖާގެ ވިންދު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދިވެސް ތިއޭޓަރަށް ނުގެންގޮސް އޭނާވެސް އެތަނުން ދިޔައީއެވެ. އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ނަރުހެއް އަދި ޑޮކްޓަރެއްވެސް ކައިރީގައި ނެތި އޭނާ ވިހެއީއެވެ.

އެވަގުތު އިތުރު ނަރުހެއް ފެނުމުން އާއިލާއިން ވަނީ އޭނާ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އާދޭސްކޮށްފައެވެ. އަދި ބެލިއިރު ކުއްޖާގެ ބޯ އޮތީ ނިކުމެފައި ކަމަށް އާއިލައިން ބުނެފައިވެއެވެ. އެކުއްޖަ ވިހެއީ އެ ވޯޑުގައި އޮވެއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރަށް ގެންދިޔައީ ކުއްޖާ ވިހެއި ފަހުންނެވެ. ކުއްޖާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އާއިލާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެވަގުތު ގައިނީ ވޯޑުގައި އެޑްމިޓުކޮށްފައި އޮތީ އޭނާ އެކަންޏެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާއަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ފަރުވާ ނަރުހުންނަށް ދެވިފައިނުވާކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިކަމުގެ ރިޕޯޓު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. އެއާއެކު މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ ސްޓާފުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަމުންދާކަމަށާއި، އަދިވެސް އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
7%
0%
33%
44%
4%
11%
ކޮމެންޓް
30 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 14:44
ޢަޖައިބު
ތިޔަ ރަށިގައި ވިއްސަނީ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގަތ؟؟؟؟؟