ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 20:41
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ލެވްރޮވް
ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސެރްގެއި ލެވްރޮވް
ރޮއިޓާސް
އދ.ގެ އެސްސީގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން
އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން އިންޑިއާއާއި ބްރެޒިލަށް ދޭން ރަޝިއާއިން ތާއީދު
ލެވްރޮވް ވަނީ އިންޑިއާއާއި ބްރެޒިލަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި މުހިންމު ދައުރުތަކެއް އަދާކުރާ ދެ ގައުމުކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
މި ދެގައުމަކީވެސް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ދެގައުމުކަމަށް ލެވްރޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
މަޖިލީހުގައި އޭޝިއާ، އެފްރިކާ އަދި ލެޓިން އެމެރިކާގެ ގައުމުތައް ތަންފީޒުކުރާވަރު އިތުރުކުރަން ރަޝިއާއިން ބޭނުންވާކަމަށް ލެވްރޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން އިންޑިއާއާއި ބްރެޒިލަށް ދިނުމަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

އދ.ގެ 77 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސެރްގެއި ލެވްރޮވް ވަނީ، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން އެ ދެ ގައުމަށް ދިނުމަށް ރަޝިއާއިން ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ލެވްރޮވް ވަނީ، އެ ދެ ގައުމަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ މަސްރަހުގައި މުހިންމު ދައުރުތަކެއް އަދާކުރާ ދެ ގައުމުކަމަށާއި، މި ދެގައުމަކީވެސް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ދެގައުމުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލެވްރޮވް ވަނީ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް، މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްގެންދަން ރަޝިއާއިން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި އޭޝިއާ، އެފްރިކާ އަދި ލެޓިން އެމެރިކާގެ ގައުމުތައް ތަންފީޒުކުރާވަރު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށްވެސް ލެވްރޮވް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ދާއިމީ މެމްބަރުންނަކީ ރަޝިއާ، ޗައިނާ، އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ފްރާންސެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް