ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:13
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން
ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ވ އާރަށު ހިޔާނަތުގެ މައްސަލަ
ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާ ކޮންމެ ސިޓީއަކީ ރައީސް ވިދާޅުވެގެން ފޮނުވާ ސިޓީއެއް ނޫން: ހެކިވެރިޔާ
 
ރައީސް އޮފީހުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނަށް ސޮއި ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައި އޮންނަކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވި
 
ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ސިޓީތައް ފޮނުވުމުގައި އާންމު އުސޫލުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައި
 
ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން ސޮއިކުރައްވާފައި ވެސް ހުންނާނެ

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރިޝްވަތު ނެންގެވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރު ކޮށްފައިވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މުޙައްމަދު މުޖުތާޒުއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ދަންނަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު އޭރު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ކަމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޕާލިމެންޓަރީ އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް އެފެއާޒް ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އޭރު ބަލަހައްޓަވާފައިވާނެކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެކި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުން ފޮނުވާ ނޯޓުތަކާއި އެއާއި ގުޅިގެން ރައީސް އަންގަވާ ކަންކަން ތަންފީޒުވޭތޯ ބެލުމާއި، ރައީސްގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަޒީރުންނަށް އަންގަންޖެހޭ ކަންކަން އެންގުމާއި، އެފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ސިޓީތައް ފޮނުވުމުގައި އާންމު އުސޫލުން އަމަލުކުރާ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާ ސިޓީތަކުގައި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ވެރިން ސޮއިކުރައްވާފައި ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން ރައީސް ސޮއިކުރައްވަން ޖެހޭފަދަ ސިޓީތައް ފިޔަވައި އިތުރު ސިޓީތަކުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ އިސްވެރިންނަށް ސޮއިކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައި އޮންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއާއި، މުޙައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފާއި، ހެކިވެރިޔާގެ އިތުރުން، އަހުމަދު ޒުހޫރަށްވެސް އެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ނޫން ފަރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އެ ހުއްދަ ދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށް މާނަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނާ ޙަވާލާދީ އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވީ، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލާއިރު ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކެޓަރީ މޫސާ ފަތުހީއަށް އެފަދަ ހުއްދައެއް އޭރު ނޯންނަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް އެ ހުއްދަ އޮންނަކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ

ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވާ ކޮންމެ ސިޓީއަކީ ރައީސް ވިދާޅުވެގެން ފޮނުވާ ސިޓީއެއް ނޫން ކަަމަށާއި، ރައީސަށް އެނގިވަޑައިނުގެންވެސް ރައީސް އޮފީހުން ސިޓީތައް ފޮނުވާފައި ހުންނާނެކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިޓީގެ އިބާރާތުގައި ރައީސް ވިދާޅުވެގެންކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަނީ އެއީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތްކަމަށްވާތީކަން ހެކިވެރިޔާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސަށް މަތިކޮށްފައިވާ ކަމެއްގައި ރައީސް ފިޔަވައި އިތުރު ބޭފުޅަކު ސޮއި ނުކުރައްވާނެކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރުމާގުޅޭ ސިޓީއެއް އޭނާއަށް އެނގިގެން ފޮނުވާފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ސިޓީއެއްގައި ރައީސް ސޮއި ކުރައްވާފައިވާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބުނެދެން ނޭނގޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް