ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:51
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު
މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ތާއިދުކުރަން – ނާޒިމް
 
50 މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތުން މަދުކޮށްފައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަދުކުރަން ތާއީދު
 
މިނިސްޓަރަކު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 50 އިންސައްތަވެސް މަޖިލިސް މެންބަރުން އަދާ ނުކުރައްވާ
 
ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދަދު މަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ އަދި އިނާޔަތްތައް ވެސް މަދުކުރަންޖެހޭ، މުސާރަވެސް މިއޮތީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު ދަށްކުރެއްވުމަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލިހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ދަށްކުރުމަށް ތާއިދުކުރައްވަންތޯ، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމުގައި ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން، ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގައި މެންބަރު "މާ" ގިނަ ކަމަށެވެ. މޮރިޝަސް އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ ގައުމުތަކަށް ބަލާއިރު، ބޮޑެތި އާބާދީތަކުގައި ތިއްބަވަނީ މަދު ބައެއް ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތަކީ އެއިރު ގާނޫނު އަސާސި އެކުލަވާލެވުނު އިރު، އެއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެރިކަމުން ބޭލޭނެ ގޮތެއްވެސް ރާވަންޖެހޭ. އެހެންވެ އަދަދު ގިނަކޮށްލީ. އެ ބޮޑުވާ ގޮތަށް މިއޮތީ ހަދާފައި. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އަދަދު މަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ އަދި އިނާޔަތްތައް ވެސް މަދުކުރަންޖެހޭ. މުސާރަވެސް މިއޮތީ ހައްދުފަހަނައަޅާފައި. 70، 80 ހާސް ރުފިޔާ ކީއްކުރަންދޭ ބައެއްތޯ އެއީ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނޫން އެއްގޮތަކަށް ވެސް
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރެއް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ޒިންމާ ބޮޑުވާއިރު، މިނިސްޓަރަކަށްވުރެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރަކު އަދާކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ 50 އިންސައްތަވެސް މަޖިލިސް މެންބަރުން އަދާ ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު މީ އެތަނަށްދާ މީހެއް. ކުޑަ ދޮށުގައި ސައިބޯންތޯ ތިބެންވީ. މުސާރަ ވެސް ކުޑަކުރަންވީ، އިނާޔަތްތައް ވެސް ކަނޑަންވީ، އަދަދުވެސް މަދުކުރަންވީ. އެއީ އަޅުގަނޑު ތާއިދުކުރާ ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ ބޮޑުވުން ވެސް ތާއިދުކުރާ ކަމެއް ނޫން. 50 މެންބަރުންނަށް ނިސްބަތުން މަދުކޮށްފައި މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަދުކޮށްފައި. އެމީހުންނަކީ ވަރަށް ސިމްބޮލިކް ބައެއް. އެތާގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް ދުވާލަކު ވަރަށް މަދުވާނެ. ހަފްތާއަކު 3 ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެތަނުގައި. އަހަރަކު 3 ފަހަރަށް ޗުއްޓީ ދޭ ބައެއް
ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 87 އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާ ގޮތް ހެދުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަކަށް ވާން ޖެހޭނީ 87 ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ގޮތުގައި 87 އިންތިހާބީ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާ އެ އިން ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކުން އިންތިހާބު ކުރަން ވާނީ އެންމެ މެމްބަރަކު ކަމަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ އޮގަސްޓް 7، 2008 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން އިންތިހާބެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އިންތިޚާބު ބާއްވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މެމްބަރުންގެ އަަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން 2009 ގައި އިންތިހާބުކުރި 17 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ 77 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި 2014 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރި މަޖިލީހުގައި 85 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި 87 މެމްބަރުން އެބަ ތިއްބެވެ.

އެހެންކަމުން މުސްތަގްބަލުގައި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހުއްޓުމެއް ނެތި އިތުރުވަމުން ދާ ނަމަ އެއީ ރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަކުޑަ ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ކަމަށް ގާސިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިގުތިސާދީ އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް އެކަން ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ގާސިމް ވަނީ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައި ވާގޮތުން ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ 5،000 މީހަކަށް ނުވަތަ 5،000 މީހުން ހަމަނުވާ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ދެ މެމްބަރުން ތިބެން ޖެހެއެވެ. އަދި އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އާބާދީ 5،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ 5،000 މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 5،000 މީހަކަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް