ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:02
ތައިސޭކޮށީގައި ހަދާފައިވާ ނާސަރީ
ތައިސޭކޮށީގައި ހަދާފައިވާ ނާސަރީ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމް
"އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ނާސަރީ ހަދަނީ
ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ 65 އިންސައްތަ ގަހަކީ އަނބުގަސް
މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 142 ކަދުރުރުއް ވަނީ އިންދާފައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ “އެއްލައްކަ ގަސް“ ޕްރޮގްރާމް ހިނގަމުންދާގޮތުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 68 ވަނަ ރަސްމީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މި ތަފްސީލްތައް ހާމަކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ގަސް ކޮމެޓީގެ މެންބަރު އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ ކައުންސިލް އެގްޒެޖެޓިވް އަހުމަދު ޝަރީފް އެވެ.

ގަސްކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މި މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރައްވަމުން އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ މާލެތެރެ ފެހިކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މިކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ހިމެނިފައިވާ އިތުރު ކަންކަން ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަށް އިތުރުކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ލިބެންނެތް ގަސްތައް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ގެނައުމާއި، ރާއްޖެއިން އުވެމުންދާ ބައެއްކަހަލަ ގަސްތައް ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ އިތުރުން، ގަސް އިންދާހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އިންތިޒާމް ހަމަ ޖެއްސުމާއި، ގަސްތައް ބެހެއްޓުމަށް ހެދިފައިވާ ނާސަރީތައް ތަރައްޤީކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި ގަސްތައް ގެނެސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް ކާނިވާ ސަރަޙައްދުގައި އަދި ތައިސޭކޮށީގައި 2 ނާސަރީ ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި، ވިލިމާލޭގައި އަދި ހުޅުމާލޭގައިވެސް އިތުރު ނާސަރީއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަހުމަދު ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް އޮފީހެއްވެސް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، މިކަމަށްބޭނުންވާ ވެލި ތައްޔާރުކުރުންވެސް ކުރިއަށްދާކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެހެން އައުޓްލެޓް އެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން ގަސް ޕްރޮޖެކްޓް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަބްދުالله ނާޞިރު ވިދާޅުވީ ގަސްމުށިތަކުގައި އިޝްތިހާރާއި ކައުންސިލާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ޖެހުމަށް ޑިޖިޓަލް ސްކްރީން ހަރުކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމާއި ގުޅޭގޮތުން މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ މަޝްރޫޢުއަކަށް ވެގެންދާނެ ގޮތަށް މިކަންރާވާ ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިކަމަކީ ޑިޖިޓަލް މާލެ މަޝްރޫޢުއާއިވެސް ގުޅިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ އެއްލައްކަ ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން އިންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ 65 އިންސައްތަ ގަހަކީ އަނބުގަހެވެ.އަދި ބާކީ 35 އިންސައްތައިގެ ތެރޭގައި،ސައްކެޔޮގަސް، ހިތިގަސް އަދި ދަނބުގަސް،ފަދަ ގަސް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށިގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހިޔާލިބޭ ބޮޑެތި ގަސްތައް ވަނީ އިންދާފައެވެ. މިއާއިއެކު މާލެ ވަށައިގެން ކަދުރު ރުއްތައް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް 24 މެއިގައި ފެށިފައިވާއިރު މިކަމުގެ ތަފްސީލްވެސް ޖަލްސާގައި ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކާނިވާ ބަސް ޓާމިނަލްގައި 14 ރުއް، އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި 23 ރުއް، ބީޗް ވޮލީ ކޯޓް ސަރަޙައްދުގައި 8 ރުއް، އަދި ލޮނު ޒިޔާރަތްޕާކް ކަންމަތީގައި 12 ރުއް، މީގެ އިތުރުން ރިންގް ރޯޑްގައި 85 ކަދުރު ރުއް މިހާތަނަށް އިންދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 142 ކަދުރުރުއް ވަނީ އިންދިފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 200 ކަދުރުރުއް އިންދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރަށް އެކުލަވާލައިފައިވާ މާލެ ސިޓީކައުންސިލްގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ 2.6 ގައިވާ ގަސް އިންދާ ހައްދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ކަމާ ބެހޭ ފަންނީ ފަރާތް ތަކުގެ ލަފައާއި މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެއްގޮތަށް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް