ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:19
ރައީސް ޔާމީން ސްރީލަންކާއަށާއި، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުން
ރައީސް ޔާމީން ސްރީލަންކާއަށާއި، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުން
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތައް
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިންގަޕޫރަށް 9 ދަތުރެއް!
 
2014 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ޖުމްލަ 6 ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި
 
އަދީބު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފަހުން، 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ގެއްލުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން އެއްބައި ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރީއެއްގައި ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް 6 ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، 2014 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ޖުމްލަ 6 ދަތުރުފުޅު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުރު ނިންމަވާލެއްވިއިރު ޖުމްލަ 9 ދަތުރުފުޅު އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް ކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ދާދިފަހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ އެއްބައި ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރިކަވަރ ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއްބައި ފައިސާ އަދިވެސް ރިކަވަރ ކުރެވިދާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ އޭރުގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ފައިސާ ހުރިތަން ކިޔައިދެއްވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފައިސާ ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރީއެއްގައިކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިކަމަށް ލުޠުފީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. މި އެކައުންޓް ހުޅުވޭނީ އަދީބުގެ ލޮލުގެ ރެޓީނާ ސްކޭނަކުން ކަމަށާއި، އޭނާ އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަތް ކަމަށްވެސް ލުޠުފީއާ ހަވާލާދީ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލިކަމަށް ބުނެ އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ފައިސާ ހުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރީއެއްގައި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިކަމަށް ލުޠުފީ ވިދާޅުވެފައިވާކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އަދީބު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އަދީބު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރަށް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ސިޕްގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތަފްސީލުތަކަށް ބަލާއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު މާރޗް 5، އޭޕްރިލް 24، ޖުލައި 29، ސެޕްޓެމްބަރު 18، އަދި އޮކްޓޯބަރު 15ގައި ވެސް ވަނީ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 4 ވަނަ ދުވަހާއި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހުވެސް އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި އެމަނިކުފާނާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެކަމަށާއި، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯއްދެވުމަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރުގައި ފައިސާ ހުރިކަމަށްވާނަމަ އެ ފައިސާވެސް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ހިއްސާއެއް ނޯންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އޭރުގެ އެންމެ ގާތް އެއް އެކުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނާޒިމް ވަނީ، އެ ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިއަކީ އެމަނިކުފާނުކަމަށް ވިދާޅުވެ ހެކިބަސް ދެއްވާފައެވެ. ނާޒިމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ޚިޔާނާތް ހިންގިކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެގޮތުން، އެ ޚިޔާނާތްތައް ފެށުނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދަރަނި ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން އަދީބު ފައިސާ ނަންގަވާ ވާހަކަ ޔާމީނަށް ދެންނެވުމުން، ފައިސާ ނަންގަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށްކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ނަންގަވަނީ އަދީބު ފޮނުއްވައިގެން ކަމަށްވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިކަމަށް، ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
40%
20%
40%
ކޮމެންޓް