ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:14
އެޑެކްސް 2022 ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް
އެޑެކްސް 2022 ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ރާއްޖެ މާކެޓުކުރުން
އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު 6 ކުންފުންޏަކުން މި ފެއާގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރޭ
 
މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދަނީ މި މަހުގެ 16ން 18ށް

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަމާއި ލިބެންހުރި ޑައިވް އެޑްވެންޗާތައް އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް އިވެންޓު، އެޑެކްސް 2022ގައި ދައްކާލައިފިއެވެ.

މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ސޭންޑްސް އެކްސްޕޯ އެންޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 16ން 18ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ. 26 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އެޑެކްސްއަކީ އޭޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޑައިވް އެކްސްޕޯއެވެ. މިއީ ޑައިވް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެން ވެސް ޒިޔާރަތްކުރަން ޖެހޭ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ނަން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ހަރަކާތެކެވެ.

އެޑެކްސްއިން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްޕީކަރުނާއި ސައިންސްވެރިންނާއި، ކަނޑުގެ ކޮންޒަވޭޝަނިސްޓުންނާއި، ކަނޑު އަޑީގެ ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި، ވީޑިއޯ ގްރާފަރުންނާއި، އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތައް އެއްތަނަކަށް ބައްދަލުވެ، މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއެވެ. މި އިވެންޓުގައި ޑައިވް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި، އިކުއިޕްމަންޓް އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، ގައުމީ ޓޫރިޒަމް ބޯޑުތައް ފަދަ އެކި އެގްޒިބިޓަރުން ބައިވެރިވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބުނީ އެޑެކްސް 2022ގައި ބައިވެރިވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކޮށް، ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ޑައިވް ޑެސްޓިނޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޑައިވް ސެގްމަންޓު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ފަތުރުވެރިންނަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނިގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސެގްމެންޓުތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ގެންގުޅޭ މާކެޓިން ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 6 ކުންފުންޏެއްގެ 11 ބައިވެރިން އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ، އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި އިވެންޓްގައި، އެމްއެމްޕީއާރުސީން ޑައިވިންއަށް ޚާއްސަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަކާއި ތަފާތު ތަޖުރިބާތައް، ޚާއްސަކޮށް ޑައިވް އަދި ވޯޓާ ސްޕޯޓްސްއާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާތަކާއި، ކަނޑުއަޑީގެ ރީތިކަން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ފަތުރުވެރިންނާއި މާކެޓްކުރާނެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާ މާކެޓުން 18،489 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަމުން އަންނައިރު، މީގެތެރޭގައި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ހިންގާ ޖޮއިންޓް މާކެޓިން ކެމްޕޭންތަކާއި، އައުޓްޑޯ އިޝްތިހާރު ކެމްޕޭންތަކާއި، ފެއާތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ވެބިނާތައް ހޯސްޓްކުރުމާއި، އީ-ލާނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން އިވެންޓުތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް