ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:56
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ ޕާސްޕޯޓް ސިމް ކާޑުތަކުން 90 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް
 
މި ޕާސްޕޯޓް 4 ޖީބީ ލިބޭ 100 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސިމް ކާޑުތައް ކަމަށްވާ އުރީދޫ ޕާސްޕޯޓުން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫން ބުނީ، މި ޕާސްޕޯޓް ސިމް ކާޑު މެދުވެރިކޮށް ރޯމިން ރޭޓުތަކުން 90 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމިއްލަ ސިމްކާޑުން އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއްނެތި އާއިލާ އާއި ރައްޓެގިންނާ ގުޅާލުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ސިމްކާޑެކެވެ.

މި ޕާސްޕޯޓް ސިމް ބޭނުންކޮށްގެން 100 އަށްވުރެ ގިނަ، 4ޖީ ރޯމިން ބޭނުން ކުރެވޭ ގައުމުތައް ހިމެނޭގޮތަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ރޯމިންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ.

އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މި ޕާސްޕޯޓް ސިމް ކާޑުގެ ސަބަބުން އާންމުކޮށް ދަތުރު ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭ އިރު އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ހާލު ބަލާލައި ގުޅުން ބަދަހި ކުރަން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ކަމަށާއި އުރީދޫ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތްކާއެެކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ކަސްޓަމަރުން ގުޅުވާލަދިނުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ރޯމިން ކަސްޓަމަރުން އަދި އަލަށް ރޯމިން އެކްޓިވޭޓް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އުރީދޫ ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން އެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެއެވެ. އަދިި ޑޭޓާ ރޯމިން ހިދުމަތް*929*6# އަށްގުޅާލައިގެން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސިމް ކާޑު، އުރީދޫ ޕާސްޕޯޓް ސިމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ އުރީދޫ ޕާސްޕޯޓް ކަވަރޭޖް ނުލިބޭ ގައުމުތަކުގައި ރޯމިން ކަސްޓަމަރުންނަށް އަދިވެސް ސްޓޭންޑަޑް ރޯމިން ރޭޓުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރޯމިންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް