ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:44
އައިފޯން 14 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުން
އައިފޯން 14 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލުން
އުރީދޫ
އައިފޯން 14
އުރީދޫއިން އައިފޯން 14 ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި
 
23 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ފޯނުތައް ލިބެމުންދާނެ
 
ޕްރީ އޯޑަރ ކުރެވޭނީ މޫލީ މެދުވެރިކޮށް
 
ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ޕްރީ އޯޑަރ ކުރެވޭނެ

އުރީދޫ އިން އައިފޯން 14 ޕްރޯ އަދި އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ އެޕަލްގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިއެކު އުފައްދައިފާވައި އައިފޯން ލައިންއަޕް- އައިފޯން 14 ޕްރޯ އާއި އައިފޯން 14 ޕްރޯ މެކްސް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީ އޯޑަރއަށް ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

16 ސެޕްޓެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން އައިފޯންގެ ދެ މޮޑެލް އަށްވެސް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އަދި ޕްރީ އޯޑަރ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 23 ސެޕްޓެމްބަރުން ފެށިގެން ފޯނުތައް ލިބެމުންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
0%
0%
0%
20%
20%
ކޮމެންޓް