ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 07:08
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އާރުޑީސީން ސޮއިކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އާރުޑީސީން ސޮއިކުރުން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް
އާރުޑީސީގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމުން 65 ޒުވާނަކަށް ފުރުސަތު
 
ހަ މަސްދުވަހަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ތިނެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް
 
މިހާތަނަށް 11 ކުންފުންޏެއްގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ދަނީ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަމުން

ތިން ހާސް ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި އާރްޑީސީން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެެއްވީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ނާސިހު ރަޝީދެވެ. އަދި އާރްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ އަލީ މަނިކެވެ.

ސޮއިކުރި އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި 65 ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށާއި އެ ޒުވާނުންނަށް، ކުރާ މަސައްކަތާއި އެކަށީގެންވާ އެލަވެންސެއް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

އެއީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ދަށުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ހަވާސާގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުންނާއި ޖުމްލަކޮށް ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް އެ މިިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ޕްރޮގްރާމަކީ ޒުވާނުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، އެއީ ގައުމުގެ އިގްތިޞާދީ، ތަރައްގީއާއި އިޖްތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ޕްރޮގްރާމުގައި ޒުވާނުންނަށް މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ތިބެގެން އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށް، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަ މަސްދުވަހަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް ތިނެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހިންގާ ތަމްރީނުތައް ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނެޝެނަލް ކޮންމިޓެންސީ ސްޓެންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާއިރު ތަމްރީނުދޭ އިންސްޓިޓިއުޓަކާ ދަރިވަރު ގުޅުވައިދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނެޝެނަލް ކޮންމިޓެންސީ ސްޓެންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ބައިވެރިންގެ ހުނަރުތައް ގެންދިއުން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އެ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިހާތަނަށް 11 ކުންފުންޏެއްގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ދަނީ ނެޝަނަލް އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެ އެ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް