ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 19:42
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާ ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޑިމީޓްރީ މުރަޓޮވް
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާ ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޑިމީޓްރީ މުރަޓޮވް
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއިން މިނިވަން ނޫސްތައް ބަންދުކުރުން
ރަޝިއާގެ މިނިވަން ނޫހެއްކަމަށްވާ ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސްވެސް ބާތިލުކޮށްފި
 
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން ރަޝިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން ހުކުމްކޮށްފައި މިވަނީ އެ މީޑީއާއިން ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ
 
ސެޕްޓެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު ނޮވިޔާ ގަޒެޓާ ނޫހުގެ ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން މޮސްކޯގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށް އެ ނޫސް އޮޕަރޭޓްކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

ރަޝިއާގެ މިނިވަން ނޫހެއް ކަމަށްވާ ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސްވެސް ބާތިލްކޮށް އެމީޑީއާގެ ހުރިހާ ލައިސަންސްތަކެއް ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން ރަޝިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާގެ އޮންލައިން ލައިސަންސް ބާތިލުކުރަން ހުކުމްކޮށްފައި މިވަނީ އެމީޑީއާއިން ތަކުރާރުކޮށް ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަން އަންގާފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު ނޮވިޔާ ގަޒެޓާ ނޫހުގެ ލައިސެންސް ބާތިލު ކުރަން މޮސްކޯގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށް އެ ނޫސް އޮޕަރޭޓްކުރުންވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ހުކުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ނޫހުގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީފް ޑިމީޓްރީ މުރަޓޮވް ވިދާޅުވީ، އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރި ހުކުމެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިމީޓްރީއަކީ ރަޝިއާގައި ތެދު ޚަބަރު ފެތުރުމުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތަށް ނޯބެލް އިނާމުވެސް ލިބިފައިވާ ނޫސްވެރިއެެކެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޮސްކޯގެ ޑިސްޓްރިކް ކޯޓުން އެ ނޫސް މަރާލާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ 30 އަހަރުގެ ބުރަ މަސައްކަތް ވަގަށްނަގާފައިވާ ކަމަށާއި ނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަން ނިގުޅައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޯޓަކީ އަބަދުވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލަމުންގެންދާ ކޯޓެއްކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ހުކުމާ ގުޅިގެން އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުންވެސް ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ ރަޝިއާގައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަމެއްކަމަށެވެ. އަދި މިނިވަންކަމާއެކު ނޫސްވެރިކަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ވަނީ މޮސްކޯއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ނޮވިޔާ ގަޒެޓާއަކީ 1993 ވަނަ އަހަރު ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ އެންމެ ފަހު ލީޑަރު މީޚާއިލް ގޮރްބަޗޯވް ފެއްޓެވި ނޫހެކެވެ. އެ ނޫސް ބަންދުކުރަން އެންގީ އެ ގައުމުގެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް