ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:34
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކައުންސިލްތައް މާލީ ގޮތުން ބާރުވެރިކުރުވުން
ކައުންސިލްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަށް ދޭ ބުރަދަން އިތުރުވުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް: ނިޔާޒް
 
ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓު ހޯދަން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފަސޭހަވާނެ
 
ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވިޔަވަތީގައި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި

ކައުންސިލްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަށް ދޭ ބުރަދަން އިތުރުވުމަކީ ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ޢަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދެއްވި ބަސްތީގަތުމެއްގައި، ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމެންސް އިންޑެކްސްއަށް ދޭ ބުރަދަން އިތުރު ކުރާ އިރު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ، އެލްޖީއޭ އިން ދަރަޖަކުރާ ދަރަޖަކުރުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ، ނުވަތަ ފައިސާ ބޭނުން ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތަށް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ބަޖެޓެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސް އިތުރުކޮށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލުމުން ނޫނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަޖެޓަށް އަންނަ ބުރަދަން ނޭނގޭނެ ކަން ނިޔާޒް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ބަދަލާ އެކު ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާ މެދު ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ ޝަކުވާއަށް ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ދެނެގަންނަ މިންގަނޑެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމުގައި އެ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ހިނގާ މިންވަރަށް ބަލާނެއެވެ. ބަޖެޓް ދިނުމުގައި ޕަރފޯމަންސް އިންޑެކްސްއަށް ދޭ ބުރަދަން އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅީ ނިމިދިޔަ ވިޔަވަތި މަހާސިންތާގައެވެ. އެ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ ބްލޮކް ގްރާންޓާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަން އަދި ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ، މަޖިލިސް ހިންގާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ތެރެއިން: މެމްބަރު ނިޔާޒް
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ގެއްލެމުންދާތީ: ނިޔާޒު
ރައީސް މުއިއްޒު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ވޯޓުދޭނެ މެންބަރެއް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމަންޓަރީ ގްރޫޕުގައި ނުތިބޭނެ: އަލީ ނިޔާޒު
ސަރުކާރަށް މަހެއް ފުރުނުއިރު ފެންނަމުން މިދަނީ ނޫސްތައް ބްލޮކްކޮށް، ޤައުމު ނުބައި މިސްރާބަކަށް ދާ މަންޒަރު: ނިޔާޒް
ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޝަރީފަށް މެންބަރު ނިޔާޒުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް!