ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:33
ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިލްހާމް އާދަމްއަށް މެޑަލް ދެއްވަނީ
ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިލްހާމް އާދަމްއަށް މެޑަލް ދެއްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިފައިންގެ އަހަރީދުވަސް
ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ވަގުތު ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަންތިބި ބޮޑީގާޑުންނަށް މެޑަލް ދެއްވައިފި
 
3 ބޮޑީގާޑުންނަށް ވަނީ ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލަ ދެއްވާފައި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާދިން ވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި ބޮޑީގާޑުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް މެޑަލްދެއްވައިފިއެވެ.

މެއި 6ގެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި ބޮޑީގާޑުންނަށް ދެއްވާފައިވަނީ "ހިތްވަރު ގަދަކަމުގެ ކުލަ"އެވެ. މި މެޑަލް އެ އޮފިސަރުންނާ ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ދިވެހި ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ"ގައި، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްއެވެ.

މި މެޑަލް ލިބިފައިވަނީ ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިލްހާމް އާދަމްއަށާއި ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ނިޔާޒުއަށާއި ލާންސް ކޯޕްރަލް މުހައްމަދު ރިލުވާންއަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހިތްވަރުގަދަކަމުގެ ކުލައިގެ އިތުރުން ސްޓާފް ސަރޖަންޓް އިލްހާމް އާދަމްއަށް ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމުގެ ރިހިމެޑަލްވެސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މެއި6 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު ކެނެރީގެއިން ނުކުމެވަޑައިގެން ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވަނިކޮށް، ސައިކަލެއް ގޮއްވާލައިގެން ދޭން އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. މި ހަމަލާގައި އެވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި ބޮޑީގާޑުންނަށްވެސް އަނިޔާވިއެވެ.

މި ހަމަލާގައި ބޮޑީގާޑުން ދެއްކި ހިތްވަރަށްޓަކައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވަނީ ތައުރީފުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީން ވަނީ، ބޮޑީގާޑުންގެ ޚިދުމަތް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުން، އެ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގައިވެސް ހިމަނައިފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑުންގެ އިތުރުން އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ހިތްވަރު ދެއްކި ސިފައިންނަށް ވަނީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މެޑަލް ދެއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން ގައުމަށް ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ އޮފިސަރުންގެ އަގުވެސް ވަނީ ވަޒަންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
3 މީހުންނާއެކު ގެއްލުނު ދޯނި އަދިވެސް ނުފެނޭ، ޑްރޯން ބޭނުންނުކުރާ ސަބަބު ސާފެއްނުކޮށްދިން
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް ކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން 4519 ސްކެއަރ ނޯޓިކަލް މޭލު ސަރަހައްދު ބަލައިފި، އަދިވެސް ނުފެނޭ
ގެއްލިގެން ހޯދާ ދޯނި އަދިވެސް ނުފެނޭ، އެ ދޯނި ހޯދަން ވައިގެ މަގުން ބޭނުންކުރަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް: އެމްއެންޑީއެފް
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހެލިކޮޕްޓަރު ޖެއްސި މައްސަލައިގައި ލީކުކޮށްލި ލިޔުމުގައި ސޮއިނުހިމެނޭތީ އެއީ ސައްހަ ލިޔުމެއް ނޫން: އެމްއެންޑީއެފް
ތިމަރަފުއްޓަށް ޖެއްސި ހެލިކޮޕްޓަރުގެ މައްސަލަ އޮޅުންބޮޅުމަކަށް
ހުއްދަ ނެތި ތިމަރަފުއްޓަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދަތުރު ކުރި ކަމަށް ޣައްސާން ދެއްކެވި ވާހަކަ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކަށް ބަލަންޖެހޭނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ގައުމުތަކުން، ޗައިނާއިން މިކަމުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ރޯލެއް ނެތް