ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:55
130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
130 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ޔޫއެސް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ލިބުނު ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ޝަމާލް ވެފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
 
ޝަމާލުގެ އިތުރުން، ހަތަރު ޤައުމަކުން ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް އެމެރިކާއިން އެފަހަރު މި ޝަރަފު އަރުވާފައިވޭ
 
މި ޝަރަފު ޝަމާލަށް އެރުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

އެމެރިކާގެގެ ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ދޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވެވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

ޝަމާލް ވަނީ އެމެރިކާގެ ވޮޝިންގޓަން ޑީސީގައި ހުންނަ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީންނަށް އަރުވާ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު ކަމުގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީގެ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމް" ގައި ހިމެނުމުގެ ޝަރަފު ހޯއްދަވާފައެވެ.

އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަމާލްއަށް ވަނީ ޚާއްސަ ރިކޮގްނިޝަންއެއް ދެއްވާފައެވެ. ސިފައިންގެ 130 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި ޝަރަފު ޝަމާލަށް އެރުއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙެވެ.

މިދިޔަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ސިޑްނީ ޝެރެޓަން ގްރޭންޑް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމް އިންޑަކްޝަން ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޝަރަފު، ޝަމާލްއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަމުގެ ލިޔުމާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމްގެ މޮމެންޓޯ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރައީސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް މައިކް ޕްލެއިންއެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މައިކް ޕްލެއިން އަދި ޝަމާލް ވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފޮޓޯ ދައްކާލާފައެވެ.

Advertisement

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެލޯސް ހޯލް އޮފް ފޭމްގެ ޝަރަފަކީ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ރަންވަނަތައް ހޯދައި، މަތީ ފެންވަރުގައި ދަސްވެނިވުމަށްފަހު އަސްކަރިއްޔާތަކުގެ ޗީފުންގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން، ސަރުކާރުގެ މިފަދަ އިސް މަޤާމުތަކާއި، އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، "އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕީސް އެންޑް ސްޓެބިލިޓީ"އަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަތަކަށް އަރުވާ ޝަރަފެކެވެ.

މި ޝަރަފަކީ ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިންނަށް އަރުވާ ޝަރަފުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވެފައިވާ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މި ޝަރަފު އެރުވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކީ ޝަމާލްއެވެ.

ޝަމާލްއަކީ، 2011 އިން 2012 އަށް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގި މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ސްޓްރެޓީޖިކް ސެކިއުރިޓީ ސްޓަޑީސް ޕްރޮގްރާމުގައި ރަންވަނަތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކުން "އޭ ޕްލަސް" ހޯއްދަވައި، 4.0 ގެ ގްރޭޑް ޕޮއިންޓް އެވަރެޖް ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި މި ކޯހުގެ "ޑިސްޓިންގްއިޝްޑް އޮނަރ ގްރެޖުއޭޓްގެ" މަޤާމު ހާސިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން "އޮނާޑް ތީސަސް" ގެ ގޮތުގައި މޭއޭނާ ހުށެހެޅުއްވި ތީސިސް ވަނީ ހޮވިފައިވެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލުގެ އިތުރުން، ހަތަރު ޤައުމަކުން ހަތަރު ބޭފުޅަކަށް މި ޝަރަފު އަރުވާފައިވެއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް