ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 05:31
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލެއިން ވިއްކާ ބިން
ހުޅުމާލެއިން ވިއްކާ 74 ބިމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބީޗް ސައިޑުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 5،500 ރުފިޔާ
 
ބީޗް ފްރަންޓުން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 6،500 ރުފިޔާ
 
ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ހުޅުމާލެއިން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކާ އިތުރު 74 ގޯތި ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބީލަން ފޯމު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލީ 21 އޮގަސްޓުން 1 ސެޕްޓެމްބަރަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިމުއްދަތު ވަނީ މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އަދި ބިން ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ ރަސްމީ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9ން މެންދުރު 1 އާ ދެމެދު އެޗްޑީސީގެ ރިސެޕްޝަނުން ބީލަން ފޯމު ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

ބީލަން ފޯމު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ބީޗް ފްރަންޓްގެ ބިންތަކަށް 3 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9ން މެންދުރު 12އަށެވެ. ބީޗް ސައިޑުގެ ބިންތަކަށް 4 އޮކްޓޯބަރ ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9ން މެންދުރު 12 އަށެވެ.

އެޗްޑީސީން ބީލަމުގެ އުސޫލުން މިފަހަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1095.05 (އެއްހަސް ނުވަދިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ފަހެއް) އަކަފޫޓާއި 2588.14 (ދެހާސް ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހައަށެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް ހަތަރެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ބުނީ މިފަހަރު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިންތައް ހިމެނެނީ އަތިރިމައްޗާއި ކުރިމަތިން (ބީޗް ފްރަންޓް)ން 22 ބިމާއި އަތިރިމައްޗާއި ކައިރިން (ބީޗް ސައިޑް) ން 52 ބިން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ގަނެވޭނީ އެއް ބިމެވެ. އަތިރިމައްޗާއި ކުރިމަތި (ބީޗް ފްރަންޓް)ން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 6،500 ރ (ހަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ) އެވެ. އަތިރިމައްޗާއި ކައިރި (ބީޗް ސައިޑް)ން ބިން ގަތުމަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް 5،500 ރ( ފަސް ހާސް ފަސްތޭކަ) އެވެ.

ބީލަން ފޯމު ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއް ހާސް ރުފިޔާއަށެވެ. ބީޗް ފްރަންޓާއި ބީޗް ސައިޑަށް ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ ވަކި ދެފޯމެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ހުށަހަޅާ ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޞައްހަ ވާނެއެވެ.

ގޯތި ގަތުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

  1. 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން
  2. މާލެ ސަރަހައްދުން ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ނުވުން
  3. މާލެ ސަރަހައްދުން ބިމެއް ނުވަތަ ގޯއްޗެއް އެއްފަރާތަކަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ނަން މައްޗަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ 600 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑު ބައެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްނުވުން. މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވާރުތަވާންހުރި ބިންތަކެއް ނުހިމެނޭނެ
  4. އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލެއިން ބީލަމުގެ އުސުލުން ބިމެއް ގަނެފައިވާ ފަރާތަކަށްނުވުން. އެޗްޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ބިމެއް ގަނެ އެހެން ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ބިން ބަދަލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެޗްޑީސީގެ ބީލަމުގެ މަރުހަލާއިން ބިން ގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދެވޭނީ ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ފޮނުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 60 ދުވަސްކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

އެޗްޑީސީން ވަނީ މިއަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ވެސް ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން 60 ގޯތި ވިއްކާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް