ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:30
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 250 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާ: ވެމްކޯ
 
ކުނި ނުވާޒާތުގެ ކުނީގެ ގޮތުގައި 700 ޓަނުގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަގާ

ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނީގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކު 250 ޓަނުގެ ކުނި ވެމްކޯ އިން ނަގަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ތިލަފުށީގައި ކުނީގެ ބަރުދަން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކުނި ނުވާޒާތުގެ ކުނީގެ ގޮތުގައި 700 ޓަނުގެ ކުނި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ނަގާ ކަމަށާއި ދެ ޓަނާއި ގާތަށް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ކަލެކްޓް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މަގުމަތީގައި ޖަންބޯ ބޭގްގައި ކުނި ބަހައްޓާފައި ހުންނަކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ވެމްކޯ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންދަނީ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނިތައް ކަމަށެވެ. މިވަގުތު ދެ ގަޑިއެއްގައި ދެ ބާވަތެއްގެ ކުނި ނަގަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެ ގަޑިއެއްގައި ދެ ބާވަތެއްގެ ކުނި ނަގަން ޖެހެނީ ވެމްކޯގައި އެވަރަށް ވެހިކަލް ނެގުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ކަސްޓަމަރުންގެ 15 އިންސައްތަ އާއި 18 އިންސައްތަ މީހުން މުޅި މާލެ ސަރަހައްދުން ކުނި ވަކި ކުރާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ކޮންމެ ގޭބީސީއަކުން ވެސް ނެރޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި މާލޭ މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުން ހުއްޓޭނެ ދުވަހަކީ ހުރިހާ ގޭބީސީތަކުން ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުން ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަގުމައްޗަށް މީހުން ކުނި އެޅުން ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ވެމްކޯ އިން ކުނި ނަގަމުންދާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުންޏަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއެކު މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. ކުންޏާއި ބެހޭ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްވެގެން އަންނައިރު މިކަމަށް ޤާނޫނީ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މިވަގުތު ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކުނި ނުވާ ޒާތުގެ ކުނި ޝްރެޑް ކުރުމަށްފަހު ބޭރު ކުރަނީ، މިކަމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެއް އެކަމަކު މިކަމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނިގެންދާނެ، ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މިވަގުތު ހުރަހެއް ނެތް. މެނޭޖްމަންޓުން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ، ދެ އަހަރު ފަހު އިންސިނޭޓަރ ގެނެސްގެން ކުނިން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މަޑުކުރާކަމަށް ނުޖެހޭ
ޔޫސުފް ސިރާޖު

އުކާލަން ނެރޭ ކުނި ވަކިކުރަން ވެމްކޯއިން އެންގީ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގެ ފަސް ވަނަ އިސްލާހުގައި، އުކާލަން ނެރޭ ކުނި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިބަޔަށް ވަކިކުރަން އަންގާފައިވާތީއެވެ. އެގޮތުން މާލެއާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ކުނި އުކާލަން ނެރޭއިރު، ވަކިކޮށްފައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ތިން ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އަދި އެހެނިހެން ބާވަތުގެ ކުންޏެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެނިހެން ރަށްތަކާއި ސިނާއީ ރަށްތަކާއި ރިސޯޓްތަކުން ކުނި އުކާލާއިރު ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އަމިއްލައަށް ފަނާވާ ޒާތުގެ ކުންޏާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިއާއި މައުދަނާއި ބިއްލޫރީގެ ބާވަތްތައް އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކެވެ.

އަމިއްލައަށް ކުނި އުކާލާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވެމްކޯގެ ސައިޓުތަކަށް ކުނި އުކާލާއިރު ކުނި ވަކިކުރަން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކުނި ވަކިކޮށްގެން އުކާލުމަކީ މިހާރު ގިނަ ގައުމުތަކުން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ. އެއީ ވަކިކޮށްގެން ކުނި އުކާލުމުގެ ސަބަބުން ރިސައިކަލް ކުރަން ފަސޭހަވުމާއި، މެނޭޖުކުރަންޖެހޭ ކުނި ނިސްބަތުން މަދުވެފައި، ކުނި ނައްތާލަން ފަސޭހަވާނެތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް