ކ. މާލެ
|
2 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހުކުރު 16:37
މިނީ ބަހުގެ ޓެސްޓް ބުރުތައް
މިނީ ބަހުގެ ޓެސްޓް ބުރުތައް
އެމްޓީސީސީ
އާރްޓީއެލް މިނީ ބަސް
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
 
ފަތިހު 5:45 ގައި ދަތުރުތައް ފަށާ ގޮތަށް މެންދަމު 12:15 އާ ހަމައަށް ދަތުރުތައް ކުރިއަށްދާނެ
 
މިނީ ބަހުގެ ދަތުރުތަކަށް ނަގަނީ 7 ރުފިޔާ
 
ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ފީއެއް ނުނަގާނެ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު މާލޭގައި އާރްޓީއެލް މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންމުގެ ދަށުން މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމްޓީސީސީއާއެވެ. މި މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށައި، ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ ވަންދެން ކުރިއަށްދާނީ ޓެސްޓު ދަތުރުތައް ކަމަށެވެ. މި ދެ ހަފްތާ ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

މާލެ ތެރޭގައި މިނީ ބަހުގެ ދަތުރުތައް ކުރެވިގެންދާއިރު ދަތުރަކަށް ނަގަން ނިންމާފައިވަނީ 7 ރުފިޔާއެވެ. ކިއުއާރު ޓިކެޓިން މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓު ނަގައި، ކިއުއާރުކޯޑު ދައްކާލުމުން ބަހުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއި، 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް އަދި ސްކޫލް ޔުނީފޯމުގައި ތިބޭ ކުދިންނަށާއި، 3 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ބަހުގައި ހިލޭ ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފަތިހު 5:45 ގައި ދަތުރުތައް ފަށާ ގޮތަށް މެންދަމު 12:15 އާ ހަމައަށް ދަތުރުތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ 2 ބަސް ސްޓޮޕެއްގެ ދޭތެރޭގައި ނަގާނީ 5 ވަރަކަށް މިނެޓު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބަސް ސްޓޮޕުން އެމީހަކު ދާން ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ދިއުމަށް ގިނަވެގެން ނަގާނީ 10 މިނެޓު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ގާއިމްކުރާ ބަސް ސްޓޮޕްތަކުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިމޭއިރު 42 ތަނެއްގައި ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ފެށިގެންދާނީ 18 ބަހާއެކު ކަމަށާއި އެއީ 20 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބަސްތަކެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނީ ބަސްތައް ފެށުމާއެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ ކާރުތަކާއި، ސައިކަލުތައް މަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިނީ ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި އާންމުނަށް ޕާކް ކުރުން މަނާކޮށް ދަތުރުތައް ފެށިގެންދިއުމަކީ އެއްވެސް ދައްޗަކާނުލާ ބަސް ދުއްވޭނެ މަގު ފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، މަޖީދީ މަގުގައި ޕާކުކުރުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މަޖީދީމަގުގައި ޕާކު ކުރުން މަނާކަން އެންގުމަށް، މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ވެސް ރޮނގު ދަމާފައެވެ. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭކަން އެންގުމަށް ކޯނުވެސް ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

އަދި މިނީ ބަހުގެ ދަތުރުތައް މާލޭގައި ފެށުމަށް މަގުތަކުގެ ޕާކިންގ ޒޯންތައް ނަގައި އެ ތަންތަނުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން ބިން ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެއީ ހ. ސަމޯސާވިލާ ގޭގެ ބިމުން ބަޔަކާއި އެކުވެނި ޓްރެކް ކައިރިން ދެ ތަނަކާއި ދަރުބާރުގޭދޮށާއި ރަސްފަންނު ކައިރިން ކޮރަލް ބުލެވަރޑް ކައިރި އޮންނަ ސަރަހައްދެވެ.

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލޭގެ އިތުރުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކެއްގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީއާއި ލ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް