ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:22
ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފް
ޔޫތު މިނިސްޓަރު މަޚުލޫފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދުޅަހެޔޮ ދިިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރުން
އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާއިން ޖިމް ފަދަ ތަންތަނަށް އިންވެސްޓުކުރުން ރަނގަޅު: މަޚުލޫފް
 
މިހާރު ކުރިއަށް ވުރެ މީހުން ހޭލުންތެރި
 
މީހުން ދުޅަހެޔޮވުމުން އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަވާނެ
 
ޖިމްފަދަ ކަސްރަތު ކުރާ ތަންތަނަށް ވީ ވަރަކުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން އިންވެސްޓްކުރޭ

އާސަންދަ އާއި އެންސްޕާއިން ޖިމް ފަދަ ތަންތަނަށް އިންވެސްޓްކުރުން ރަނގަޅު ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނެޝަނަލް ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ޕޮލިސީއާއި މޯލްޑިވްސް ގައިޑްލައިން އޮން ފިޒިކަލް އެކްޓިވިޓީ ލޯންޗްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޚުލޫފް ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ޖިމް ފަދަ ކަސްރަތު ކުރާ ތަންތަނަށް ވީ ވަރަކުން އިންވެސްޓުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ކަސްރަތަކީ ކިހާ މުހިންމު ކަމެއްކަން އަންގާދިނުމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ މިހާރު ރަށްރަށުގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ފަދަ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ރަށްރަށުން އެދޭ މިންވަރު އިތުރުވުން ކަމަށް ވެސް މަޚުލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން މިހާރު އާއްމުންނަށް ކަސްރަތަކީ ކިހާ މުހިންމުކަމެއްކަން އެނގޭ ކަމަށާއި، ކަސްރަތުކުރާ ތަންތަނަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ މީހުން ދުޅަހެޔޮވެ، އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިން ބަލި މީހުންނަށް ކުރާ ޚަރަދު ދަށް ވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޚުލޫފް ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ބިނާކޮށްފައިވަނީ މައިގަނޑު 4 ކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކަސްރަތުކުރުމާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް ބަދަލުކުރުމާއި، ކަސްރަތުކުރުމަށް މަގުފައިވާނޭ ގޮތްތައް ހޯދައި ދިނުމާއި، ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި މިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ދާއިރާތައް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް