ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 19:36
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބުޅާތައް
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބުޅާތައް
އޭޕީ
ޗައިނާ
ޗައިނާގައި ކަތިލަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިބި 150 ބުޅާ ސަލާމަތްކޮށްފި
 
ޗައިނާގައި އާއްމުކޮށް ބުޅަލާއި ކުއްތާ މަސް ކައިއުޅޭ

ޗައިނާގެ ފުލުހުން، އެ ގައުމުގައި ބަޔަކު ކާންވެގެން ކަތިލަން އުޅުނު 150އެއްހާ ބުޅާ ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ހިޔުމޭން ސޮސައިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، އެ ބުޅާތައް ބަންދުކޮށްފައި ތިބީ ކޮޮށިތަކަކަށް ލާފައިކަމަށެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިރުމަތީ ޗައިނާގެ އަވަށެއްކަމަށްވާ ޝަންޑޮންގ ޕްރޮވިންސުގެ ޖިނާންގައެވެ.

އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ބުޅާތައް ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޮށިތައް ހަދައިގެން އުޅުނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގޭންގަކުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ކޮށީގައި ގުރާ ބަހައްޓައިގެން ބުޅާތައް ހައްޔަރުކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިކަމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނިވެސް ބަންދުކޮށްގެން އެ ގޭންގުން ގެންގުޅޭކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 31 ދޫނި ހޯދައި އެ ދޫނިތައް މިހާރު ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގައި ޖަނަވާރުތަކަށް އަނިޔާކުރުމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ގާނޫނެއް ހަދާފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބުޅާތައް ވަގަށް ނަގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަައިގައި އެ ގޭންގުގެ މީހުންނަށް ހުކުމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

ހިޔުމޭން ސޮސައިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޗައިނާގައި 10 މިލިއަން ކުއްތާއާއި ހަތަރު މިލިއަން ބުޅާ، ކެއުމަށްޓަކައި މަރާލައެވެ. ބުޅަލާއި ކުއްތާގެ މަހަކީ ޗައިނާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި "ޑެލިކަސީ"އެކެވެ.

ޗައިނާގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ޖަނަވާރުގެ މަސް ކެއުމަކީ އާއްމު ކަމަކަށްވާއިރު، ކޮވިޑް-19އާއެކު އެ ގައުމުގައި އެކަންކަން ވަނީ މަދުވެފައެވެ. އެއީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވަނީ އެ ގައުމުގެ މާރުކޭޓެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ގައުމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުންނެވެ. އެ ގައުމުގެ ބައެއް ސިޓީތަކުން ވަނީ މިފަދަ މަސްތައް ކެއުމާއި ވިއްކުން މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް