ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 16:19
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުން
ޕާކިސްތާނުގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި ފެނު އަޑީގައި
 
ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން 10 ބިލިއަނަށް އަރާ

ޕާކިސްތާނަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ފެންބޮޑުވުމުގެ ކާރިސާގައި އެގައުމުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވަނީ ފެނުއަޑީގައިކަމަށް، އެގައުމުގެ ކްލައިމެޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޯރުތައް ފުރި، ބާރު އޮޔާއެކު ފެންގަނޑު ދެމިގެން ދިއުމުގެތެރޭގައި ވަނީ އެތައް ބްރިޖްތަކާއި އިމާރާތްތައް ވެއްޓި، ދަނޑު ބިންތަކާއި މަގުތަކަށްވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްލިބިފައެވެ.

އޭ އެފްޕީ ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ކްލައިމެޓް މިނިސްޓަރ ޝެރީ ރަހްމާން ވިދާޅުވީ، ޕާކިސްތާނުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވަނީ ފެނުއަޑީގައި ކަމަށާއި މުޅި ރަށުތެރެ ފެންނަނީ މާސިންގާ ކަނޑެއް ފަދައިން ކަމަށެވެ. އަދި ފެންތައް ބޭރަށް ޕަންޕްކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ފެންނަން ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިފަހަރުގެ ކާރިސާއަކީ ޚިޔާލަށްވެސް ގެންނަން އުނދަގޫވަރުގެ ބޮޑު ކާރިސާއެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންނަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 75 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބީބީސީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބިލާވަލް ބުއްޓޯ ޒަރްދާރީ ވިދާޅުވީ، މަރުވި މީހުންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ހަގީގީ އަންދާޒާއެއް އަދިވެސް މުޅިން ނުނެގޭކަމަށެވެ.

އެގައުމުގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ އަހުސަން އިގުބާލް ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުން 10 ބިލިން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާނެއެވެ. އަދި މިކާރިސާގައި 33 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ މުދަލާއި ގެދޮރަށް ގެއްލުންވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިގުބާލް ވިދާޅުވީ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރަކީ މިވަގުތަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަދަދެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަސްލު އަގު އެއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަސްލު އަގު އެނގޭނީ ފުރިހަމަ ދިރާސާއަކަށްފަހު ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާކިސްތާނުގައި ފެންބޮޑުވުން - އޭއެފްޕީ

ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުން އަރައިގަންނަން ފަސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއް ނަގާނެކަމަށް އޮފިޝަލުން ލަފާކުރައްވައެވެ. ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ހަނޑޫ ދަނޑުތައް އެއްކޮށްހެން ހަލާކުވެފައިވާއިރު އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެ ގައުމުގައި ކާނާގެ ދަތިކަން ދިމާވާނެކަން އެއީ ޔަގީންވާކަމެކެވެ. އަދި ދަނޑު ހައްދައިގެން އުޅެމުން އައި ފަރާތްތައް ފަގީރުކަމުގެ ހާލަތަށް ދާނެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޝަހްބާޒް ޝަރީފްވެސް ވަނީ، ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއަށްފަހު މީޑިޔާތަކަށް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް އަވަށްތަކެއް ވަނީ "ދޮވެވިގެން" ގޮސް އަދި އެތައްހާސް ގެ ވަނީ ހަލާކުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ވަގުތީ ހިޔާތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން ޚައިބަރު ޕަޚްތުން ޚުވާ ޕްރޮވިންސްގައި ސްކޫލަކުން 2500 މީހުންނަށް ހިޔާވަހިކަން ދީފައިވެއެވެ.

ފެނުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ ސިންދު އަދި ބަލޮޗިސްތާން ޕްރޮވިންސަށް ކަމަށްވާއިރު، ފަރުބަދަމަތީގެ ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ޚައިބަރު ޕަޚްތުން ޚުވާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެނުގެ އަސަރު ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް