ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 03:14
ދިރާގުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
ދިރާގުން ހިންގި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން
ދިރާގު
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރަކާތް
ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގަރލްސް އިން ޑޭޓާ" ނިންމާލައިފި
 
10 އަހަރާއި 13 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 25 ކުދިން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި
 
މިއީ އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑޭޓާ ލިޓަރެސީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި ޑޭޓާ ލިޓްރަސީ ޕްރޮގްރާމް "ގާރލްސް އިން ޑޭޓާ" ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިއީ މިއަދުގެ ޑޭޓާ އިންޓެންސިވް ދުނިޔޭގައި ޑޭޓާގެ މުހިންމުކަން އަންހެން ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިން ދަސްކުރި ހުނަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި ޕްރޮޖެކްޓުތައް ވަނީ ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި 10 އަހަރާއި 13 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 25 ކުދިން މި ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރިއެވެ. 28 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޮޅު މަސް ދުވަހަށް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި ޑޭޓާ އެއްކުރުމާއި، އެއިން މާނަ ދޭހަކުރުމާއި، ޑޭޓާ ބޭނުންކޮށްގެން މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމާނެ ގޮތްތައް ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޑޭޓާ ހޯދާނެގޮތާއި ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޑޭޓާ އެއްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކެއްވެސް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ފުރިހަމަކުރިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ މެނޭޖަރ ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ބިޝާރާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ކުދިންގެ ޅަ އުމުރުގައިވެސް މިފަދަ ދާއިރާއަކަށް ލޯ ހުޅުވި، މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަން އަމިއްލައަށް ގަބޫލުކުރެވި، އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ކުރެވުމަކީ މި ޕްރޮގްރާމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަގުސަދުކަމަށެވެ. އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޑޭޓާ ސައިންސް އަދި ޑޭޓާ އެނެލެޓިކްސް އަކީ މިހާރު ވަރަށް މުހިންމު ހުނަރެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ޒަރީއާއިން ބައިވެރިންނަށް އައު ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެގެން ދިޔަކަމަށާއި ޑޭޓާ ސައިންސްގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދިގެން ދިޔަކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ވިމެން އިން ޓެކްގެ ނާއިބު ރައީސާ މަރިޔަމް އަސްނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގައި ދަސްވި މަޢުލޫމާތާއި ދަސްވި ކަންތައްތަކުގެ އެހީގައި މިދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ބައިވެރިންނަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ސަބަބުން ޑޭޓާ ސައިންސްގެ ދާއިރާއަށް ލޯހުޅުވި ދާއިރާއިން މުސްތަގްބަލުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ދެވިދާނެކަން އެނގުނެވެ. އަދި ޕްރޮގްރާމްގައި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގގެ މުހިއްމުކަން ދަސްވެގެން ދިޔަކަމަށާއި އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެކިއެކި ޓޫލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން ދިޔަކަމަށް ބައިވެރިން ބުނެއެވެ. އަދި ގަރލްސް އިން ޑޭޓާ ޕްރޮގްރާމަކީ ޑޭޓާ ދާއިރާއަކީ އަންހެން ކުދިންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ދާއިރާއެއްކަން އަންގައިދިން ޕްލެޓްފޯމެއްކަމަށް ޕްރޮގްރާމުގެ ބައިވެރިން ބުންޏެވެ.

މިއީ އަންހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޑޭޓާ ލިޓަރެސީ ޕްރޮގްރާމެއް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިސީރީސްގެ އިތުރު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

2019 އިން ފެށިގެން ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންހެން ކުދިންނަށް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގައި ބާރުވެރިކުރުމަށް، ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ގާރލްސް ޓު ކޯޑްގެ ނަމުގައި އަހަރީ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް