ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 18:23
ޓިއުނީޝިއާގެ އެނިމަލް ޝެލްޓަރ
ޓިއުނީޝިއާގެ އެނިމަލް ޝެލްޓަރ
ރޮއިޓަރސް
ޓިއުނީޝިއާގެ އެނިމަލް ޝެލްޓަރ
ޓިއުނީޝިއާގައި އަނިޔާލިބެމުންދާ ޖަނަވާރުތަކަށް ހިމާޔަތްދިނީ އަމިއްލަ ގޭގައި
 
އެތަނުގައި 150 ބުޅަލާއި، 25 ކުއްތާއަށް ހިމާޔަތްދެމުންދޭ

އިންސާނުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވަމުންދާ ޖަނަވާރުތަކުގެ އަދަދު ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޓިއުނީޝިއާގައި މިގޮތަށް މަރުވާ ޖަނަވާރުތައް މަދުކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުތަކަށް ހިމާޔަތްދިނުމަށް ޓިއުނީޝިއާގެ ވެޓެރިނޭރިއަނެއް ކަމަށްވާ ރައުދާ މަންސޫރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ގެ ބަދަލުކޮށްލީ އެނިމަލް ޝެލްޓަރ އަކަށެވެ.

އޭނާގެ ގޭގައި 150 ބުޅަލަށް މިވަގުތު ދަނީ ހިމާޔަތްދެމުންނެވެ. އަދި 25 ކުއްތާވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެވެސް ޖަނަވާރުންނަށް ލޯބިޖެހިފައިހުންނަ ރައުދާ ބުނީ އެގައުމުގެ މަގުތައް މަތީގައި އުޅޭ ޖަނަވާރުތަކާއިމެދު އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ހިތަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުންވެސް އެ ޖަނަވާރުތައް މަރާ ހަދާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދިވެސް އިތުރު ޝެލްޓަރތައް ބޭނުންވޭ. އެއީ އަދިވެސް މަގުތައް މަތީގައި އަނިޔާލިބިގެން އެތައް ޖަނަވާރެއް އުޅެމުންދާތީ. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެބަޖެހޭ އެ އެއްޗިއްސަށް އަޅާލަން. އެންމެ ކުޑަމިނުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޝެލްޓަރއެއް ގާއިމްކުރަންޖެހޭ.
ރައުދާ މަންސޫރު

މަންސޫރުގެ އެނިމަލް ޝެލްޓަރއަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި ޝެލްޓަރއެކެވެ. އެތަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ދޭންޖެހޭ ސަޕޯޓު ދެނީ އޭނާއެވެ. އަދި ބައެއް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ކާނާއާއި ބޭސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

މަންސޫރުގެ ރަހުމަތްތެރިއަކުވެސް ވަނީ މަންސޫރުގެ އެސޯސިއޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ސަޕޯޓު ދިނުމަށް ފަންޑްރެއިޒްކުރުމަށް ޖަމިއްޔާއެއް ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް