ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 01:41
ދިރާގުން މަހިބަދޫގައި ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓިވީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުން
ދިރާގުން މަހިބަދޫގައި ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓިވީގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފު ކުރުން
ދިރާގު
ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫއަށް
ދިރާގު ފައިބަރ އިންޓަނެޓް އަދި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފި
 
ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތާއެކު ޚިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދީ ޖޯއިބޮކްސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ
 
ދިރާގު ފައިބަރ ޚިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދޭނެ

ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދަށުން ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތާއެކު ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް އދ. މަހިބަދޫގައި ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

މި ދެ ޚިދުމަތް ދިރާގުން މަހިބަދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރތަކާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން، ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ފައިބަރ ގުޅައިދިނުމުގެ އިތުރުން ފައިބަރ އަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ރައުޓަރ ނުވަތަ އޯއެންޓީ ވެސް ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ.

މިއީ އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑް އާއި އެންމެ ބޮޑެތި ޑޭޓާ އެލަވަންސްތައް ހިމެނޭ ތަފާތު ޕެކޭޖްތައް ޚިޔާރުކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މި އޮފަރ ކުރިއަށްދާ މުއްދަތުގައި ދިރާގު ޓީވީއަށް އެޕްލައި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ޚިދުމަތް މުޅިން ހިލޭ ގުޅައިދޭނެއެވެ. އަދި ޖޯއިބޮކްސްވެސް މުޅިން ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މަހިބަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު އެންމެ މަގުބޫލު ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް އެއް ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ދަށުން ބަލާލެވޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި 3 ފަރާތަކަށް އެޗްޑީ ސްމާޓް ޓީވީއެއްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ދިރާގު ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޚިދުމަތަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިބަރ ނެޓްވޯކްއެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުން ވަނީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ 85 އިންސައްތައަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޗެނަލް ހިމެނޭ ދިރާގު ޓީވީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ އައިޕީޓީވީގެ ޚިދުމަތެވެ. ކޮންޓެންޓް، ކޮލިޓީ އަދި އަގުގައި އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ދިރާގުން ވަނީ މި ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 84 އިންސައްތަ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ އެ ކުންފުނިން އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެވޭނެ ލުއި ފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އިނޮވޭޝަނާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކަސްޓަމަރުންގެ ތަޖްރިބާ ރަނގަޅުކުރުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް