ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 22:00
އޮޅު ބުޅަލެއް
އޮޅު ބުޅަލެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮންލައިން ކްލާސް
އޮންލައިން ކްލާހެއްގައި، ގެންގުޅޭ ބުޅާދެއްކުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޓީޗަރަކަށް ކޯޓުން ބަދަލުދީފި
 
ކޮވިޑް 19އާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ކްލާސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެގެންދިޔަ

ޗައިނާގެ ގުއަންޒޫ ސިޓީގައި އޮންލައިން އާރޓް ކްލާހެއް ނަގައިދިންއިރު އޭނާގެންގުޅޭ ބުޅަލެއް ދެއްކުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޓީޗަރަކަށް، ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 40 ހާސް ޔުއާން (6 ހާސް ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ޓީޗަރު ލޫގެ ކްލާސް ހިނގަމުން ދިޔަވަގުތު އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުލަލެއް ފަސް ފަހަރު ކެމެރާ ކުރިމައްޗަށް އެރި ކަމަށްވެއެވެ. އެއަށްފަހު ވަރޗުއަލް ކްލާސްތައް ހިންގި ޓެކް ކުންފުނިން ވަނީ އެކަމާ ޓީޗަރު ލޫ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ހިތްހަމަ ނުޖެހި، މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ނިންމުމަށް ޓީޗަރު މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް ވަޒީފާ ދިން ކުންފުނިން ވަނީ އެގޮތަށް އެއްބަސްނުވެ ކޯޓަށް ގޮސްފައެވެ.

މައްސަލަ ނިންމަމުން ގުއަންޒޫގެ ކޯޓުން ބުނީ، މުވައްޒަފުން ލައްވައި ގޭގަތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ބުނާނަމަ، އޮފީހެއްގައި (ނުވަތަ ސްކޫލެއްގައި) ހުރެގެން ކިޔަވައިދޭހެން ކިޔަވައިދެވިދާނެކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށެވެ. ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ނޫންކަމަށާއި އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކުން ޓީޗަރުންނާމެދު ކަންތައްކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޯޓުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19 ޕެންޑަމިކާ ގުޅިގެން އޮންލައިންކޮން ކިޔަވައިދިނުން އޮތީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުވެފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ކްލާސް ކުރިޔަށްދާ ވަގުތު ދެފަރާތުންވެސް، ފެންނަން ނުޖެހޭ މަންޒަރުތައް ފެންނަކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް