ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 10:48
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ މިވަގުތު ހުންނެވީ ތައިލޭންޑްގައި
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ މިވަގުތު ހުންނެވީ ތައިލޭންޑްގައި
ރޮއިޓާސް
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަތުރުފުޅުތައް
ގޮތަބަޔާގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާކަމަށް ލަންކާއިން ބުނެފި
 
ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ މިހާރުގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ ބުނެފައި
 
ރާޖަޕަކްސަގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިހާރު ޚަރަދުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ފައިސާއިން ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ ބުނެފައި
 
ގައުމުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ރާޖަޕަކްސައަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގެން އިސްތިއުފާދެއްވި ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަގެ މިހާރުގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާކަމަށް އެގައުމުގެ ކެބިނެޓް ތަރުޖަމާން ބަންޑުލާ ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާ ސިންގަޕޫރުން ތައިލޭންޑަށް ރާޖަޕަކްސަ ކުރެއްވި ޗާޓަރޑް ދަތުރުފުޅުގެ ޚަރަދު ބަލަހައްޓާފައި ވަނީ ލަންކާ ސަރުކާރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެނަމަވެސް ލަންކާގެ ސަރުކާރުން މިފަދަ އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރާކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިވަނީ ބުނެފައެވެ. އެޑިޕާޓްމެންޓުން ވަނީ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް މިހާރު ޚަރަދުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ފައިސާއިން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލަންކާ ސަރުކާރުން ރާޖަޕަކްސަގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚަރަދުކުރާކަމަށް ގުނަވަރްދަނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަތުރުފުޅުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ އެގައުމުގައި ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާއި އެބޭފުޅުން އަވަހާރަވުމުން އެބޭފުޅުންގެ ހުވަފަތްވެފައިވާ އަނބިކަނބަލުންނަށްވެސް ސަރުކާރުން ހާއްސަ އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި 1986 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ރައީސްކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާގުޅޭ ގާނޫނަށް ގެނައި ހަތަރު ވަނަ އިސްލާހާއެއެކު ސަރުކާރުން މިބޭފުޅުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސްތައް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ މިކަންތައްތަކުގެ ދަށުން ރާޖަޕަކްސަގެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސުން ކަމަށްވާ މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ޗަންދްރިކާ ކުމަރަޓުންގާ އަދި ރަނަސިންގހަ ޕްރަމަދާސާގެ ހުވަފަތްވެފައިވާ އަނބިކަނބަލުން ހެމާ ޕްރަމަދާސާއަށް ދިރިއުޅުއްވާނެ ތަނަކާއި ހާއްސަ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަަވެސް އަނބުރާ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވައިފި ނަމަ ގައުމުގެ ރައީސްކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް އެމަނިކުފާނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގުނަވަރްދަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖުލައި 13 ވަނަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް އިއުލާނުކުރެއްވުމަށްފަހު، ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ގޮތަބަޔާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ، ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއެކު، އެގައުމުގައި ގޮތަބަޔާއަށް ހުންނެވޭނީ 14 ދުވަހު ކަމަށް ސިންގަޕޫރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވޭނެ މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމާއެކު، އަނބުރާ ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިނަމަވެސް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރައްވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވާފައެވެ.

މިވަގުތަކީ ގޮތަބަޔާ ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ނޫންކަމަށް ލަންކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ވިދާޅުވެފައިވީނަމަވެސް ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އޮގަސްޓް 1 ވަނަ ދުވަހަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ގޮތަބަޔާއަށް އަންގާފައެވެ. މިއީ ގައުމު ބަނގުރޫޓުވުމާ ހިސާބަށް ދިއުމުގައި، އޭރުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ރޯލާ ގުޅޭގޮތުން ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަނާ ގުޅިގެން، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ 5 ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ލަންކާއަށް އެނބުރި ވަޑައިނުގަންނަވާ އޮގަސްޓް 11 ވަނަ ދުވަހު ރާޖަޕަކްސަ ވަޑައިގެންނެވީ ތައިލޭންޑަށެވެ. ތައިލޭންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމަނިކުފާނު ތައިލޭންޑުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި