ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 19:42
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީ
މެރިން އެކްސްޕޯ
އަންނަ އަހަރުގެ އެކްސްޕޯއަށް އެމްޓީސީސީން ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު: އާޒިމް
 
އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް 300ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި
 
މިއީ 7 ވަނަ މެރިން އެކްސްޕޯ

އަންނަ އަހަރުގެ މެރިން އެކްސްޕޯއަށް އެމްޓީސީސީން ދުރާލައި ތައްޔާރުވާނެކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރު ކުރީގެ އަހަރުތަކަށްވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މެރިން އެކްސްޕޯގައި އެމްޓީސީސީގެ ބައިވެރިވުން ފެނިގެންދާނެކަަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އާޒިމް ވަނީ، އަންނަ އަހަރު އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާނީ އެމްޓީސީސީގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ފެނިގެންދާނެގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ޖާގަ ލިބިފައިވާގޮތުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ނުފެންނަކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިިބިފައިވާކަމަށާއި، ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ މީހުން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ގަންނަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ އެމްޓީސީސީ މެރިން އެކްސްޕޯއިން، މެއިން ސްޕޮންސަރގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 7 ވަނަ އަހަރު ކަަމަށް ވާއިރު، އެއީ މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ބޯޓިންގ ދާއިރާއަށް ލިބޭ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

300ށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެމްޓީސީސީގެ ސްޓޯލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފަވޭ. ވަރަށް ގިނަ ޕްރޮޑަކްޓްސް އެބަ ދައްކާލެވޭ. އެމްޓީސީސީއަކީ މެރިން މަސައްކަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި. އަދި ބޭނުންވާ ވަރަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް ދައްކައެއް ނުލެވޭ.
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާޒިމް

މިއީ މެރިން އެކްސްޕޯ ބާއްވާ 7 ވަނަ ފަހަރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މެރިން އެކްސްޕޯއާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ބޯޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދު ވަނީ، މި އެކްސްޕޯއަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިހާރަށްވުރެވެސް ފުޅާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އިވެންޓަކަށް ހެދުމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި އެކްސްޕޯއަކީ މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ "މާކެޓް ޕްލޭސް"ގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް