ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 08:25
ފ.މަގޫދޫ
ފ.މަގޫދޫ
ގޫގުލް
ފ.މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުމާއި އެއާޕޯޓް މަޝްރޫޢު
މަގޫދޫއަށް އިތުރުވެގެންދާ ބިމާއިއެކު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާވެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު އަންނާނެ: ކައުންސިލް ރައީސް
 
އިތުރުވެގެންދާ ބިމާއެކު ރަށުގައި އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެ
 
ބިން ހިއްކުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލާނީ ގޯއްޗަށް
 
ރަށަށް އިތުރުވާ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް މިހާރު ވަނީ ތަރުތީބުކުރެވިފައި

ފ. މަގޫދޫ ބިން ހިއްކާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 17 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިތުރުވެގެންދާ ބިމާއެކު ރަށަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު އަންނާނެކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރަށަށް އިތުރުވާ ބިން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް މިހާރު ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. މަގޫދޫ އަކީ މިހާރުވެސް ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިޔަށްދާ ރަށަކަށްވާއިރު ރަށުގައި ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަން އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމާއެކު އެކަމަށް ހައްލު އަންނާނެކަމަށް ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހައްލުވެގެންދާނެކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން މީގެ ހަތަރުވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ގޯއްޗަށް ހުޅުވާލިއިރު ޝަރުތުހަމަވާ 275 ފަރާތް ތިބިކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން ގޯތި ލިބުނީ 55 ފަރާތަށްކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު އިތުރުވެގެންދާ ބިމާއެކު އެކަމަށް ހައްލު އަންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ނިމުމާއެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާނެކަމަކީ ގޯތި ދޫކުރުންކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެއިތުރުން އިތުރުވެގެންދާ ބިމާއެކު ރަށުގައި އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާނެކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އެއާޕޯޓެއް އެޅިގެންދިޔުމަކީ މަގޫދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ފ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންވެސް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާކަމެއްކަމަށާއި އެކަން ފުރިހަމަވެގެންދާ ދިޔުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރުވެސް އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ ހިސާބުގައި އެއާޕޯޓް ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާކަމަށް އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިން ހިއްކާ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 17 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި، އެއަރޕޯޓް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 30.8 ހެކްޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ ބިން ޖުމްލަ 47.8 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން 3339 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި، 90 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރޮއިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މި މަޝްރޫއަކީ 206.88 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް ބޭނުންކުރަނިކޮށް، "ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް" ގެ ނަމުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އާ ޕޯޓަލް އެއް
ދިހަ މިނެޓުން ދެވޭ ދެ ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު، ނާޖާއިޒު މަންފާއަކަށް ނުވޭތޯ؟
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ފްލެޓް ދޫކުރާނީ މިނިވަން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިގެން، އަންނަ ހަފުތާގައި ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނަން - ހައިދަރު
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން އެއްވާ އެއްވެސް ދުވަހެއްގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނުލިބޭ
ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ބާތިލުނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދިން - އެޗްއާރްސީއެމް
ފްލެޓު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް