ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 22:17
ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސް ތައާރަފުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން ރާއްޖެއަށް ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސް ތައާރަފުކޮށްފި
 
މި ޕެއިންޓް ލިބެން ހުންނާނީ 7 ލީޓަރު އަދި 20 ލީޓަރު ޕެކިންގގައި

އަތޮޅު ތެރޭގައި ތިބި އެސްޓީއޯގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެޖެންޓުންނަށް ހާއްސަ ޕެއިންޓެއް އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

"ނިޕޯން މެޓެކްސް" ރޭންޖުގެ މިޕެއިންޓް ތައާރަފްކޮށްދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެން އަމްރު މުހައްމަދު ރަޝާދްއާއި ނިޕޮން ޕެއިންޓް ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓްސްގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ހެންރީ އެންގްއެވެ.

ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބުމުގެ އިތުރުން، ނިޕޯންގެ މިޕެއިންޓް އެހެން ޕްރޮޑަކްޓްތަކާ ތަފާތުވާ އެއް ސަބަބަކީ މި ޕެއިންޓް ލިބެން ހުންނާނީ 7 ލީޓަރު އަދި 20 ލީޓަރު ޕެކިންގގައެވެ. އަދި އެހެން ނިޕޮން ޕެއިންޓް ކުލަތައް ފަދައިން މި ޕެއިންޓަކީ އެއްކުރަންނުޖެހޭ، ވަގުތުން ބޭނުންކޮށްލެވޭނެ ޕެއިންޓެކެވެ. މިހެންކަމުން ކުލަލުމަށް ފަސޭހަވެ، މަސައްކަތަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކޮށްދެއެވެ. ނިޕޮން ޕެއިންޓް މެޓެކްސްގެ ޕެއިންޓްތަކަކީ ސިމެންތި، ކޮންކްރީޓް، ސީލިންގ، ޕްލަސްޓަރ ވޯލް ފަދަ ތަންތަކުނައި ފަސޭހައިން ލެވޭ މެޓް ފިނިޝްއެއް ހުންނަ ޕެއިންޓެކެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މެޓެކްސްއަކީ ވޯޓަރ-ބޭސްޑް، އެއްވެސް ލީޑް އަދި މަރކިއުރީއެއް ނުލައި އުފައްދާފައިވާ ޕެއިންޓްއެއްކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ހާމަކުރެއެވެ. މެޓެކްސް ކުލަތަކުގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯއިން މިފަހަރު ތައާރަފްކުރަނީ "ޝޭޑްސް އޮފް ވައިޓް"ގެ ކުލަތަކެކެވެ. 1955 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ނިޕޮން ޕެއިންޓް ކުންފުންޏަކީ އެކި ބޭނުންތަކަށް، އެކި ކޮލިޓީގެ ކުލަތައް ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް