ކ. މާލެ
|
8 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 05:32
ދިރާގުން މޮމްސް ޖަމިއްޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
ދިރާގުން މޮމްސް ޖަމިއްޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
ދިރާގު
މޮމްސް އެންޖީއޯގެ ބެކްޓު ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމް
މޮމްސް އެންޖީއޯގެ "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 134 ކެއަރ ޕެކޭޖް ވަނީ ބަހާފައި
 
މޮމްސް ގެ ބެކްޓު ސްކޫލް ޕްރޮގްރާމް އަކީ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް

މޮމްސް އެންޖީއޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ "ބެކް ޓު ސްކޫލް 2022" ޕްރޮގްރާމް އަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިއީ އެހީ ބޭނުންވެފައިތިބި ގިނަ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ދިރާސީ އައު އަހަރަށް ބޭނުންވާ އަސާސީތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޮމްސް ޖަމިއްޔާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމް އެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޮމްސް އެންޖީއޯގެ ކެއަރ ލިސްޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބައެއް އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށޭއިރު ކުދިން ސްކޫލަށް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ ބޫޓާއި، އިސްޓާކީނު އަދި ޔުނީފޯމް ސެޓްތައް ވަނީ ދީފައެވެ.

"ބެކް ޓު ސްކޫލް 2022" އަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ވެދީފައިވާ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިއަހަރު މޮމްސް އެންޖީއޯއިން ވަނީ މިހާތަނަށް 134 ކެއަރ ޕެކޭޖް ބަހާފައެވެ.

މޮމްސް އެންޖީއޯއަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އެންމެ އެހީތެރިކަން ބެނުންވެފައިވައިވާ ގިނަ އާއިލާތަކަށް އެއްބާރުލުން ފޯރުކޮށްދޭ އެންޖީއޯއެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެހީތެރިކަން ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުންދާ އެކަނިވެރި މައިން ހިމެނެއެވެ.  

ދިރާގުން ދަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމާއި މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަގުނަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް