ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 17:31
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ ޗެކިންގ ކުރިއަށް ދަނީ
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ ޗެކިންގ ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްވިޓަރ
ވީއައިއޭގެ ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ
އެއާރޕޯޓުގެ ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ އަދި ހައްލެއްނުވޭ
 
ޗެކިންގގެ މަރުހަލާ ލަސް، ވީއައިއޭއިން އެދެނީ އަވަހަށް ޗެކިންގވުމަށް
 
ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް މައްސަލައެއް ދިމާވިތާ 3 ދުވަސް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، އެ މައްސަލަ މިހާތަނަށް އައިއިރު ހައްލުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޗެކިންގ ސިސްޓަމަށް މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިން ދިމާވި މައްސަލައާގުޅިގެން ޗެކިން ކުރުމުގައި ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް އެއާޕޯޓުގެ ޗެކިންގ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިނުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޗެކިންގ ވުމަށް ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ މައްސަލަތައް މެދުވެރިވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ދުރާލައި ޗެކިންގވުމަށް އެއާރޕޯޓަށް ދިއުން މުހިންމުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިގަޑިއިރު ވަރު ކުރިން ވަޑައިގަންނަވާށޭ ޗެކިންގއަށް. އެއީ ޗެކިންއަށް ބޮޑުތަނުން ލަސް އެބަވޭ.
ވީއައިއޭގެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ހުސައިން

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެއާރޕޯޓުގެ ޗެކިން ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ދިމާވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު މިހާތަނަށް އައިއިރު ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގި ގޮތް ބަލައި ތަހުގީގުކުރާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓިގޭޝަން ކުރިއަށްދާނެ. މައްސަލަ ހައްލުވޭތޯ މިވަގުތު މި ބަލަނީ. އަދި އެހެން ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ ކޮން ދިމާއަކުން ކަމެއް، ކޮން ކަހަލަ މައްސަލައެއް ކަމެއް.
ވީއައިއޭގެ ޓަރމިނަލް އޮޕަރޭޝަންސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްރާހީމް ހުސައިން

އެއާރޕޯޓުގެ ޗެކިންގއަށް މައްސަލަ ދިމާވިނަމަވެސް އިއްޔެ އެކަނިވެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް 70 ފްލައިޓުން 5124 ފަސިންޖަރުން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓް 49 ފްލައިޓް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު ޖުމުލަ 1874 ފަސިންޖަރުން ރާއްޖޭގެ އެކިތަންތަނަށް ވީއައިއޭއިން ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް