ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 16:47
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ ހުސެއިން ނިޔާޒް
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ ހުސެއިން ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
އުރީދޫގެ ޚިދުމަތަށް 17 އަހަރު
އުރީދޫގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުން: ނިޔާޒް
 
އިތުރު 5 ރަށަކަށް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަނީ
 
މާލޭގެ ކަވަރޭޖް ރަނަގަޅުކުރަން 90 ޕޯލް ވަނީ ޖަހާފައި

ފާއިތުވި 17 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް އުރީދޫ އިން ގެނައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް އުރީދޫގެ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުން ކަމަށް އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ (ސީސީއޯ) ހުސެއިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ގިނަ އެންޓެނާތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އުރީދޫ އިން ވަނީ މާލޭގެ ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުމަށް 90 ޕޯލް ޖަހާފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދު ހިމެނޭހެން މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް އުރީދޫގެ އެންޓެނާ ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ކަވަރޭޖް ރަނގަޅުކުރުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް 4ޖީ އާއި 5ޖީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

2ޖީ އިން ފެށީ. މިހާރު 2ޖީ ނުވެސް ދެން. އެންމެ ކޮމަންކޮށް ބޭނުން ކުރަނީ 4ޖީ. މިހާރު މޯބައިލް ފޯނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 4ޖީ ލިބޭނެ. 5ޖީ ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރަނީ ދޮންނަ މެޝިނާއި އައިސްއަލަމާރި ކަހަލަ ސްމާޓް އެއްޗެއްސަށް.
އުރީދޫގެ (ސީސީއޯ) ހުސެއިން ނިޔާޒް

މީގެ އިތުރުން އުރިދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަރިތައް ހައްލުކޮށްދީ، އާ ޚިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރުމަށް އުރީދޫއިން ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އުރީދޫގެ 17 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު 5 ރަށަކަށް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ ނ.ވެލިދޫ، ކ.މާފުށި، އދ.މާމިގިލި، އދ.ދަނގެތި، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ދުވާފަރެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ 80% އަށް އުރީދޫއިން ވަނީ ފައިބަރ ކަނެކްޝަންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އުރީދޫ އިން ކޮށްފައިވާ އިތުރު ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އާ ދެ ޓެކްނޮލޮޖީ އެއް ތައާރަފްކޮށް ވޮއިސްއޯވާ ވައިފައި އިންނަ ފޯނެއް ނަމަ ގޭތެރޭގެ ކަވަރޭޖް ނެތަސް މެސެޖާއި ފޯނުކޯލް ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން ހިމެނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް