ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 12:21
އެމްއެމްއޭ
އެމްއެމްއޭ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ކުއާޓަރލީ ބިޒްނަސް ސަރވޭ
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ކުރިއަރާފައެއް ނުވޭ: އެމްއެމްއޭ
 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތް 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވަމުންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅު

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފިޔަވައި އެހެނެ ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ކުއާޓަރލީ ބިޒްނަސް ސަރވޭގައި މިކަން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި، ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތުގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރިއާއި، ޓްރާންސްޕޯޓް އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން ސިނާއަތް ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 19 އިން 23 އަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ސަރވޭއެކެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ސަރވޭއިން ފާހަގަވެފައިވާ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތަކުގެ އެމްޕްލޯއީމެންޓް ލެވެލް ހުރީ ރަނގަޅަށެވެ. މި ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ބޮޑުތަނުން ދަށްވެފައެވެ. އަދި އެމްޕްލޯއީމެންޓް ލެވެލް ނެގެޓިވް ވެފައިވާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮފް-ޕީކް ސީޒަން ނިމެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް ފެންނަން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. މިގޮތުން އާމްދަނީއާއެކު، ރިސޯޓު ބުކިންތައް އިތުރުވަމުންދާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާސަލާތީ ދާއިރާވެސް 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެންނަމުންދާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތްވެސް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާގޮތަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތައްވެސް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިނާއަތެއްގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެފައިވާކަމަށެވެ. މި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތު 3 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން އާންމުކޮށްފައިވާ ސަރވޭ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ ނެގެޓިވް 100 އަށް ވެއްޓިފައެވެ. އަދި ރިސޯޓު ބުކިންތައް ނެގެޓިވް 92 އަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، 96 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިތަކުގެ ބުކިން އިންތިހާއަށް ދަށްވެފައިވާކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އާމްދަނީ ހުންނާނީ ނެގެޓިވް 66 ގައި ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. އަދި ރިސޯޓު ބުކިން ޕޮޒިޓިވް 25 އަށް އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް