ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 19:11
ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ، އެގައުމުގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި
ބުދަ ދުވަހު ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ، އެގައުމުގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލަން ނިންމާފައި
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުން
ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުމުގެ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން
 
ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 120 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު

ލަންކާގައި މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުމުގެ އަސަރު އެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ކުރާނެކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ އެގައުމުގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު ބުދަ ދުވަހު، އިތުރު އެއް މަސް ދުވަހަށް ދިގުދަންމާލާފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ، ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް، މިކަމުގެ ސަބަބުން އެގައުމަށް ބޭނުންވާ ބޭރު ފައިސާ ލިބުމުގައި އިތުރު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮތުމަކީ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ލަންކާއަށް ފަތުރުވެރިން ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަން ދެވޭ ފުރުސަތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ލަންކާގެ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އެމް. ޝަންތިކުމާރު ވަނީ، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރަށް ދަށަށްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ގައުމު ކުއްލި ހާލަތުގައި އޮންނަ ނަމަ، ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ގައުމު އިޝްތިހާރުކޮށް ޕްރޮމޯޓް ނުކުރެވޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދު ކުރިއަރުވަން އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށްވެސް ޝަންތިކުމާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުކޮށް، ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ގައުމުގައި އިއުލާނުކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ހާލަތު އުވާލައްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަ ޝަންތިކުމާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން، ކުއްލި ހާލަތު ދިގުދަންމާލުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ 120 މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި