ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 18:43
ސްރީލަންކާ
ސްރީލަންކާ
އަލްޖަޒީރާ
ސްރީލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ކާރިސާ
މިވަރުން އަހަރުމެން ދެން ކެތް ކުރާނީ ކިހިނެއް: ސްރީލަންކާ ރައްޔިތުން
 
ކުރިޔަށް އޮތް 12 މަސް ދުވަހު ސަރުކާރުން ތެޔޮ ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެކަން ވަނީ އަންގާފައި

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިޔަށް އޮތް ބާރަމަސް ދުވަހު ތެޔޮ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކޮށްފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރުމާއި ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުން އަނެއްކާވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ގޭގައި ތިބޭ އަންހެންވެރިންނާއި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އިތުރުން ހެލްތު ވަރކަރުން ވެސް ވަނީ ދެންހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެ, ހާސްކަންމަތީގައެވެ.

ތަކެތި އާދަޔާ ޚިލާފަށް އަގުބޮޑުވެފައިވުމާއެކު ދިރިއުޅުން މިހާރުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާއިރު އިތުރު ބާރަމަސް ދުވަހު މިގޮތަށް ކެތްކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އަލްޖަޒީރާއާއި ވާހަކަ ދެއްކި ދެދަރިންގެ މަންމައެއް ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ. ހިލޭސާބަހަށް ހިންގާ އަންހެނުންގެ ރިސޯސް ސެންޓަރެއްގައި އެންމެ އިސްކޮން މަސައްކަތްކުރާ ސުމީކާ ޕެރޭރާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ދެދަރިން ގިނަ ވަގުތުތަކަކަށް ކިޔުގައި ޖެހެން ފޮނުވަން މަޖްބޫރުވެފައިވުމުގެ އިތުރުން، އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެހެން އަންހެނުން ދައްކާ ވޭނީ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމުން މީހާ ވަރަށް ބޮޑަށް ސްޓްރެސް ކުރުވައެވެ. ޕެރޭރާގެ ފިރި މީހާއަކީ ހާޓް ޕޭޝަންޓެއް ކަމުން އޭނަ ކިޔުގައި ޖެހެން ނުފޮނުވޭކަމަށް ޕެރޭރާ ބުނެފައިވެއެވެ. ޓުކްޓުކް ދުއްވާ މީހުންވެސް ކިޔަނީ ހިތަށް އެރި އަގެއް ކަމަށާއި ކާބޯތަތީގެ އަގުގެ އިތުރުން ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުވެސް ހަތަރު ގުނަ ބޮޑުވެފައިވާކަން އޭނަ ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަސްތައް އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފައިކަމުން އެއިން ބަހަކަށް އެރުމަކީ މިހާރު ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވާކަމަށް ވެއެވެ.

ޕެރޭރާ ބުނި ގޮތުގައި މިހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރުން ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ ކަންތައްވެސް އެހާބޮޑެވެ. ނިކަމެތި މީހާ ކިޔުގައި ޖެހިގެން އެތައް ގަޑިއިރަކު ތިއްބާ ފައިސާވެރިން އަންނަ ގޮތަށް ކިޔު ފަޅާފައި ކުރިޔަށް އަރާ ތެޔޮ އަޅައިގެންދާކަން އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ތެޔޮއަޅައިދޭ ބައެއް ތަންތަނަށް ތެޔޮ ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު އެންމެނަށް ފޯރުކޮށްނުދޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ތަނަކުން ދިހަ ވަރަކަށް ވެހިކަލަށް އެކަނި ތެޔޮ އަޅާފައި ހުއްޓާލިތަންވެސް ފެނިފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ހިންގާ ރިސޯސް ސެންޓަރުގެ ބައެއް ޓީޗަރުންވެސް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށާއި، ކުދިން ރޭގަނޑު އެއްޗެއް ނުކައި ތިބެ ނިދާފައި އަދި ހެދުނުވެސް ސައި ފޮދެއް ނުބޮއި ސްކޫލަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ކުދިންނެއް ކްލާހުގައި އަބުރައި ގަންނަ ކަމަށް ޓީޗަރުން ކިޔާދޭ ކަމަށް އޭނަ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި ހާލުގައި، އެގައުމުގައި ދިރި އުޅޭ ބައެއް ބޭރު މީހުންގެ ވެހިކަލްތަކުން ތެޔޮ ވަގަށް ނެގުންފަދަ ކަންތައްވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި ޓުކްޓުކްތައް ތެޔޮ އަލަން ކިޔު ހަދާފައި

ސްރީލަންކާއަށް މިވަގުތު ވަނީ ފާއިތުވި ހަތްދިހަ އަހަރުވެސް ނުވާވަރުގެ ތަދުމަޑުކަން ކުރިމަތިވެފައެވެ. ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް ރިޒަރވް ހުސްވެ ތެލާއި ގޭސް އަދި ބޭސްފަދަ ތަކެތި ގަވާއިދުން އެތެރެ ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އެތަކެތީގެ އަގުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިފައެވެ.

އެނަރޖީ މިނިސްޓަރ ކަންޗަނާ ވިޖޭސޭކަރާ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ބާރަ މަސް ދުވަހު ތެޔޮ ފޯރުކޮށް ދެވޭނީ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރޭޝަން ކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން އާދައިގެ ސައިޒްގެ ކާރުތަކަށް ލިބޭނީ ހަފްތާއަކު 16 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް އެވެ. ނަމަވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބުނާގޮތުގައި އެވަރުން އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް ނުފުދޭނެ އެވެ.

މަހެއްހާ ދުވަހަށްފަހު ސްރީލަންކާގެ ސްކޫލްތައްވެސް ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން އަދި އިތުރު އެއްމަސް ދުވަހު ގޭގަ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންގާފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ޑަކްޓަރުންނާ އެހެންވެސް ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންވެސް ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ގަވާއިދުން މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭއިރު ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓަކީ ބާރު ބޮޑުކަމުން މިދުވަސްކޮޅު ގާތްވެވޭ ވަރުގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އެމީހުން ބުނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ޑަކްޓަރުންނަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ކައިރިން އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނުދޭނަމަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޯޓާއެއްގެ ދަށުން ޕެޓްރޯލް ދޫކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި