ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 10:15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަން ދުވަސް
"މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ ތިލަފަތްހަމަ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް"
 
ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމަކީ އެޤައުމެއް ދިރިދެމި އޮތުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުން
 
ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލް އެކީ-އެއްމާރަކުން ބަނދެވިގެންވާ ހަޤީޤީ ސިއްރަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން
 
މިނިވަންކަމުގެ އަގު ފުރާނައިން އަދާކުރެއްވި ބަޠަލުންގެ ލިސްޓް ފެށެނީ ޝަހީދު އަލި ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅުން

މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ ތިލަފަތްހަމަ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޚިތާބުގައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 57 އަހަރު ފުރޭ 58 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދު ލިބިފައިމިވާ މިނިވަންކަމުގެ އަގު ފުރާނައިން އަދާކުރެއްވި ބަޠަލުންގެ ލިސްޓް ފެށެނީ ޝަހީދު އަލި ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން މިނިވަންކަމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަބްތާލުންގެ ޒިކުރާ އައު ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލް އެކީ-އެއްމާރަކުން ބަނދެވިގެންވާ ހަޤީޤީ ސިއްރަކީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެދީނުގެ ރިޞާލަތާ، ޙިދާޔަތުން ދިވެހި އުންމަތް އެކުއެކީ، އަލިވެ އުޖާލާވެގެން ދިއުމަކީ ދެދުނިޔޭގައިވެސް، ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ނަޞީބާ ރަޙްމަތްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ،  ދިވެހިރާއްޖެ ރާއްޖޭގެ ގޮތުގައިފުރާފުރިހަމަވި ސަބަބަކީވެސް މުސްލިމް ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އަރި-ހުރަހަށް ހިނގާ ތަފާތު ފިކުރީ އޮއިވަރުން ނެއްޓި ، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުން އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލާޒިމް އެކަމަށްޓަކާ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްކާތެރިވެ ޙިމާޔަތްކުރަން ޖެހެނީ ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާނާ ޢަޤީދާ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަމަކީ، އެޤައުމެއް ދިރިދެމި އޮތުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ރުކުންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި، ހަމަޖެހުމާއި އެފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ގުޅިލާމެހެނީ މިނިވަންކަމުގެ ފޮނި މީރުކަމާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަކީ ފެށުނީއްސުރެ މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ބައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެކީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މިނިވަންކަމަށްޓަކާ ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ދިވެހިންވަނީ ވެފައި ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކިތަންމެ ހިޔާލުތަފާތުވީނަމަވެސް އެންމެން އެއްބައިވަންތަ ވުމަކީ މިނިވަންކަން މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތައް ކަމަށެވެ.

މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ޤައުމެއްގެ ދާޚިލީ، އަދި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދައުރުވެސް ވަރަށް މުހިންމުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ސިޔާސަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށް ލާބަހުރި ފަހި ސިޔާސަތެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ ތިލަފަތް ހަމަ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ކަމަށެވެ.

ޤައުމެއްގެ ސިޔާދަތީ މިނިވަންކަމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ޢާއިލާއާއެކު ގުޅިގެން އުޅުމަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ފަހިކަން. މިސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ ދުނިޔެ ބަލައިގެންފައިވާ ތިލަފަތްހަމަ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް. ޤައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް މިހާރު ބަދަހި. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަހުގައި ރާއްޖެ އަދާކުރާ ދައުރު މިކަންކަމަށް ހެކިވެދޭ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު

މުޖްތަމަޢުގެ ބައިބައިވުމާ، ދެބަސްވުމާ، ހަމަނުޖެހުމާ، ހައިޖާނަކީ ޤައުމެއްގެ މިނިވަންކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުންދަނީ 1887 ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުން، 1965 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ސައްބީސް ވަނަ ދުވަހާހަމައަށް އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށުގައި އޮތުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ލިބުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ފަލަސްތީނުގެ މުސްލިމުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅުހަދައި، އަޤްސާ މިނިވަންކުރުމުގެ ޖިހާދުގައި ރާއްޖެއިން ހިތާއި ރޫޙުން ބައިވެރިވެ، ސަހަރޯވެރިވާނެ: ރައީސް
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ ކޮމިޝަން އުވާލިނަމަވެސް އާއިލާތަކަށް އަދިވެސް ރިޕޯޓު ނުދޭ
ސިޑްސް ކޮންފަރެންސަށް ރާއްޖޭން 16 ބޭފުޅުންގެ ވަފްދެއް ދިޔަ، ޚަރަދަށް 3.8 މިލިއަން ރުފިޔާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައްވައިފި
ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހަބީބާ އައްޔަންކޮށްފި