ކ. މާލެ
|
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 10:25
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ތެލުގެ އަގު އުފުލުން
ތެލުން ދޭ ސަބްސިޑީގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
ސަބްސިޑީ ދޭ ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރާނީ އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަށް
 
ރައްޔިތުން އުފުލާ ބުރަ ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ
 
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ތެލުގެ އަގާއި، މުދަލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ވަނީ އުފުލިފައި

ސަރުކާރުންދޭ ތެލުގެ ސަބްސިޑީ އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ސަބްސިޑީގެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށް، ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދެއްވި ޚިތާބުގައެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލުކުރިއިރުގެ ޙާލަތު، މިއަދާ ތަފާތުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯމަތީގައި ކޮވިޑް-19ގެ އާލަމީ ވަބާގެ ބިރުވެރި ވިލާގަނޑު އޮތް ކަމަށާއި، ކޮވިޑާއެކު ދިމާވަމުން އައި އިޤުތިޞޯދީ ދަތިތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސްގެ ޚިތާބުގައި ވަނީ ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހިނގަމުންދާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާ ވަހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ.

މިގޮތުން ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން އެންމެ ޒަރޫރީ މުދަލާ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލޮޅުންގެނުވާފަދަ ނާދިރު ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތަކަށް ދުނިޔެ ފެތިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ އިޤުތިޞާދަށް ލޮޅުން އަރަމުންދާ ކަމަށާއި، އަޅުގަނޑުމެންނާ މާދުރުގައި ހިނގަމުންއެދާ ހަނގުރާމައާއެކު، މިއަދު އަނެއްކާވެސް މިތިބީ، އެ ނުއަތު އޮއިވަރުގެ މެދުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ޤައުމަކަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަށް އަޅުގަނޑުމެންނާވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށާއި، ކޯވިޑްގެ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހެޔޮ އަސަރާއި މިހަނގުރާމައިގެ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ދެބައްރާޅު ބައްދަލުވިތާ މަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާ–ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ތެލުގެ އަގާއި، މުދަލުގެ އަގު އިންތިހާއަށް ވަނީ އުފުލިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ އަސަރު އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ވަރާ ގާތަށްވެސް އަދި ދިވެހިންނަކަށް ނުކުރާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތެލުގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ބޮޑުވި ވަރާ ކައިރިއަށްވެސް ރާއްޖޭގައި ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން. ސަބަބަކީ އޭގެ ހަޤީޤީ ބުރަ ސަރުކާރުން އުފުލަމުންދާތީ. މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅު ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞޯދުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން ކޮންމެހެން މުހިންމު. ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އަރާ ބުރުލާ، އަންނަ ގުޑުން ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެއް. ސަރުކާރުން މިދަނީ އެމަސައްކަތް ކުރަމުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ކުރާ މިންވަރު މަހުން މަހަށް އަންނަނީ ހިފަހައްޓަމުން ކަމަށާއި، ސީދާ ބަޖެޓުން ކުރިއަށްގެންދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ފެށުން މިވަގުތަށް ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައި ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެއާއެކު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަމުންދާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ބަޖެޓްގައި އަންދާޒާކުރި އަދަދު އެތަށް ގުނައަކުން ވަނީ މަތިވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު ތެލުގެ ސަބްސިޑީގެ ޖުމްލަ އަކީ 341.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އެއީ މުޅިއަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވުނު މިންވަރު ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ތެލުގެ އަގު އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ނިމިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 910.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް އެކަނި ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޙާލަތުގައި ދާނަމަ، ޖުމްލަ 1.95 ބިލިއަން ރުފިޔާ ތެލުގެ ސަބްސިޑީއަށް ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ތެލަށްދޭ ސަބްސިޑީ އަމާޒުކުރަނީ މައިގަނޑު ދެކަމަކަށް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ ނުވަތަ ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްދޭ ސަބްސިޑީއެވެ. މި ސަބްސިޑީ މިހާތަނަށް ދެމުން އައި އުސޫލު އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ތެލުން ސަބްސިޑީދޭ އަނެއް ދާއިރާ އަކީ، މަސްވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތެލުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިގުލަމުންދާ މި ހަނގުރާމައިން ދެން އަތުވެދާނެ ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ވިސްނާ ތިބުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މިޙާލަތާ ގުޅޭ ގޮތަށް އިޤްތިޞޯދީ ސިޔާސަތަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތުން ސަރުކާރުންދޭ ތެލުގެ ސަބްސިޑީ އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތަށް ސަބްސިޑީގެ ސިޔާސަތު ބަދަލު ކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބަދަލު ތަފްޞީލުކޮށް، ތަންޒީމުކޮށް، ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފެށިވާހަކަ ދަންނަވަން. މިއީ ދުޅަހެޔޮ އިގްތިޞާދީ އޮމާން ދުވެލީގެ ދެމެހެއްޓެނިވި މަގަށް ރާއްޖެ ވާޞިލުވުމަށް މިވަގުތު ކޮންމެހެން އުފުލަން ޖެހޭ ބުރައެއް.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ކޮވިޑްއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު މިއިން ދުވަހަކު ނުދާހާ ދަށަށްގޮސްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މިއަހަރު ނިމޭއިރު 2019 ގައި ހުރި މިންވަރަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ކާމިޔާބީގެ ހެޔޮ އަސަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއަކީ، އެހިނދަކު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކޮޅިގަނޑަކުން ސަލާމަތްވެ، ރައްޔިތުންނައިގެން އަމާން ބަނދަރަކަށް ވަދެވޭނެ މިސްރާބަށް ދީލާލުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށްވީ ވަޢުދުތައް ފުއްދަމުން މާ އުފާފާގަތި މާދަމާއެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދަވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް