ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 11:51
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދެވަނަ ކުއާޓަރ ތަފާސްހިސާބު
ބީއެމްއެލްއަށް 592 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިންގުމުގެ ފައިދާ
ބީއެމްއެލްގެ މާލީ ހާލަތު ހުރީ ރަނގަޅަށް
މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 19 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އަށް ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 592 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ މާލީ ނަތިޖަ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު މި ކުއާޓަރުގައި އެ ބޭންކުން ވަނީ ރަނގަޅު މާލީ ނަތީޖާއެއް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހުރިހާ ދާއިރާއަކުންވެސް ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ އެސެޓް ކުއަލިޓީއާއެކު ދެވަނަ ކުއާޓަރގައި ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް 592 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރއާ އަޅާބަލާއިރު 19 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ބޭންކުގެ ރައުސްމާލާއި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯ ވަނީ ގާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންވަރަށްވުރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

މި ކުއާޓަރގައި ބޭންކުން ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ބީއެމްއެލް ޕޭގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރިއެވެ. މި ޚިދުމަތާއެކު، ކޮންޓެކްޓްލެސް ޕޭމަންޓްގެ ހިދުމަތް އަދި ވޮލެޓް-ޓު-ވޮލެޓް ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތް މޯބައިލް ބޭންކިން އެޕް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ. ބޭންކުގެ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރެޓެޖީ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ބޭންކުން މާސްޓަރކާޑު އަދި އެމްޓީސީސީ އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯޕަން ލޫޕް ޓްރާންސިޓް ކާޑުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ކޮންމެ މަހަކު ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތައްވެސް ހިންގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް އެ މަރުކަޒަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބަދަލުތައް ގެނެއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އޮންލައިންކޮށް ފަންޑްރެއިޒް ކުރެވޭ ޕްލެޓްފޯމް "ކައިންޑްލީ" އިފްތިތާހުކުރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 50،000 ގަސް އިންދުމުގެ މަގްސަދުގައި 'ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް' ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. 

މުޅި ރާއްޖެ ހިމެނޭ ބޭންކިން ވިއުގަޔަކާއެކު 20 އަތޮޅުގައި 35 ބްރާންޗް، 81 ސެލްފްސަރވިސް ބޭންކިން ސެންޓަރ، 139 އޭޓީއެމް، 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެންމެ ޒަމާނީ އޮންލައިން ބޭންކިން ޚިދުމަތާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަމާޒަކީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ މުޖުތަމައުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް
26 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 16:09
ދިވެއްސެއް
ހުސް ރިބާ. ހަރާމެއް ހަލާލެއް ނުބަލާ ނަގަނީ. ތިމީހުންގެ މުސާރަވެސް ހަލާއެއްނުވާނެ.