ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 19:48
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
މަތީ ތައުލީމު
ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަކީ ގައުމަށް އައިސް ޚިދުމަތްކުރާނެ ދަރިންތަކަށް ވުމަކީ ސަރުކާރުން ދެކެންބޭނުންވާ އެއް ދުވަސް - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
 
ސްކޮލާރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް، އެދަރިވަރަކު ބޭނުން ދާއިރާއަކުން ބޭނުން ގައުމަކުން ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވޭ

ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުންނަކީ ތައުލީމީގޮތުން މޮޅެތި، ނަމޫނާ ބައެއްގެގޮތުގައި ގައުމަށް އައިސް ޚިދުމަތްކުރާނެ ދަރިންތަކަކަށްވުމަކީ ސަރުކާރުން ދެކެންބޭނުންވާ އެއް ދުވަސް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖާގައި ފާސްވި ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕާއި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވަނީ، ސްކޮލާރޝިޕް ހާސިލްކުރި ދަރިވަރުންނާއި އެދަރިވަރުންގެ މައިންބަފައިންނަށް މަރުހަބާވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕާއި ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން، މަތީ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ރަންވަނަ ހޯދަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ސްކޮލާރޝިޕްތަކެއް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ވަނީ މި ސްކޮލާރޝިޕްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލާރޝިޕް  ބައްޓަންކޮށްފައިވާގޮތުން، ސްކޮލާރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް އެދަރިވަރަކު ބޭނުން ދާއިރާއަކުން، ބޭނުން ގައުމަކުން ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ފަހިވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމީ ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުވަފެންފުޅެއް. ތި ކުދިންނަށް މިއަދު މިލިބޭ ފުރުސަތަކީ ތައުލީމީ ޖީލުގެ މުހިއްމު ބައި އަދާކުރުމަށްޓަކާ އަމަލީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ތައުލީމު ހޯދުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތު. ކިޔަވާ ނިމިގެން އެނބުރި ގައުމަށް އައިސް ގައުމުގައި ތިޔަ ދަރިވަރުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ޒަމާން.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތުގައި ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެއްވުމާއި ބައެއް މަޝްރޫއުތަކަށް އެކިކަހަލަ ބަދަލުތައް ގެންނެވިއިރުވެސް، ދަރިވަރުންނަށް ދެއްވާ ސްކޮލާރޝިޕްތަކާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުތަކަށް އެއްވެސް މަދުކުރެއްވުމެއް، އަދި އުނިކުރެއްވުމެއް ނުގެންނެވިކަމީ މިސަރުކާރުން (ޚާއްސަކޮށް ރައީސް) މަތީ ތައުލީމަށް ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުކަން ހާމަވާކަމެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްކޮލާރޝިޕްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ. ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕްތަކަށް ހުއްޓުމެއްނާދޭ. ރާއްޖެއާ ރާއްޖޭން ބޭރުން ސަރުކާރުން ދިން ލޯނުތަކަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއްނާދޭ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕް 6 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. އަދި 79 ދަރިވަރަކަށް ހައި އެޗީވަރސް ސްކޮލާރޝިޕް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުން އެއްވަނަ ދަރަޖާގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންފުޅުގައި ދެވޭ ވަރަށް ޚާއްސަ ސްކޮލާރޝިޕެކެވެ. މިއީ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ދެއްވާ އެންމެ ޝަރަފްވެރި ސްކޮލާރޝިޕެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ ރާއްޖޭގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާން ނިންމާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ސްކޫލް މަދަރުސާގައި ކިޔަވައިދިން އޭލެވެލްގެ 3 މާއްދާއިންނާއި އެޗްއެސްސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމާއި ދިވެހި މާއްދާއާއެކު 5 މާއްދާއިން އޭ ސްޓާރ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށާއި، ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާ އިމްތިހާނުން "އިމްތިޔާޒު"ގެ ދަރަޖާގައި ފާސްވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ. އެއީ އެދަރިވަރަކު އޯލެވެލްގެ އިނގިރޭސީން ދަށްވެގެން ސީ ފާސް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އެހެން ފާހެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމައެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕް މިފަހަރު ލިބުނު 6 ދަރިވަރުންނަކީ އަންހެން ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީ.އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ 5 ދަރިވަރުންނާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެކެވެ. މި ސްކޮލާރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ކާމިޔާބުކުރާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް އެދަރިވަރަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ، ގައުމެއްކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގަބޫލުކުރާ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ، ކޮންމެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން، އަދި ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ކިޔެވުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް