ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 13:47
ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ލަންކާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއެކު މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ރައްޔިތުން ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވަދެގަނެފި
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް އާންމުން ވަދެގަތުން
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރުމާއެކު އާންމުން ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވަދެގަނެފި
 
ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވަދެގަނެފައި
 
ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ މުޅި ގައުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވާ، ހުޅަނގު ޕްރޮވިންސްގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރައްވާ ވަގުތުން އެއަށް އަމުލުކުރަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުން ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫޅޫއަޅުވާލާ، އޮފީހިގެ ބޭރު ފާރުމަތިން އަރައި އޮފީސްގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހަ ލަންކާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއެކު މުޒާހަރާކުރަމުންދިޔަ ރައްޔިތުން ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވަދެގަނެފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ވަދެގަނެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރައްވާފައިވާއިރު، އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހުށަނާޅުއްވައި ގޮތަބަޔާ ގައުމުން ފިއްލެވުމާއެކެ އާންމުން ވަނީ އިންތިހާއަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. މިއާއެކު ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީސް ކައިރިއަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ އިރު، މުޒާހަރާ ހޫނުވެ، މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭހާ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މިކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތެރޭގައި މީހުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މީހުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ - ރޮއިޓާސް

ބުދަ ދުވަހު ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ މުޅި ގައުމުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވާ، ހުޅަނގު ޕްރޮވިންސްގައި ކާފިއު އިއުލާންކުރައްވާ ވަގުތުން އެއަށް އަމުލުކުރަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއާއެކު ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީސް ސަރަހައްދުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ މީހުން ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫޅޫއަޅުވާލާ، އޮފީހިގެ ބޭރު ފާރުމަތިން އަރައި އޮފީސްގެ ތެރެއަށް ވަދެގަނެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު، ލަންކާގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރްދަނާ ވަނީ އެގައުމުގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމު ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވިކްރަމަސިންގހައަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށްވެސް އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ލަންކާއަށް ދިމާވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ކާރިސާއާއެކު އެގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. ބުދަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރްދަނާއަށް އަރުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، މިހާރު ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާ ސިޓީފުޅު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެމަނިކުފާނަށް ގައުމުން ބޭރުން، ރައްކާތެރި މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވުމުންނެވެ. އެގޮތުން ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުއްވާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ، 08:00 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް