ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2022 | އަންގާރަ 11:03
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ގޫގުލް
ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި
 
ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ
 
ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާދެއްވާނީ ބުދަ ދުވަހު

ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ސިޓީފުޅުގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާގޮތުގައި އެ ސިޓީގައި އޮތްގޮތުން ރައީސް ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ވަނީ ރަސްމީކޮށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހައަށް ވެސް އަންގަވާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުވާނެ ކަމަށާއި މި އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި މަޖިލީސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށްވެސް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރިން އިއުލާނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، އެކަމާ މެދު ބައެއް މީހުން އޭރު ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަގެ އަރިހުގައި ރައީސް ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު މިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކުރެވިފައެވެ. މިއާއެކު އައު ރައީސަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން ވިކްރަމަސިންގހަ ވަކިވެވަޑައިނުގަތް، ރައީސްކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްވެސް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިގުތިސާދީ ކާރިސާ ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މެދުތެރެއިން ވިކްރަމަސިންގހަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާ ދެކޮޅަށް ބައެއް މަޖިލީސް މެމްބަރުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމަނިކުފާނު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް އައިއެމްއެފް އާއެކު އަދިވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާތީ އެމަޝްވަރާތައް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހެނީސް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ވިކްރަމަސިންގހަ އިސްތިއުފާދެއްވަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބުނަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާނުދެއްވާ ވިކްރަމަސިންގހަ މަޑުކުރައްވައިފިނަމަ ދެން ގައުމުގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާނީ ވިކްރަމަސިންގހައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިކްރަމަސިންގހަ ވެސް އިސްތިއުފާދެއްވައިފިނަމަ، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރުދަނާ ގައުމުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން އައު ރައީސަކު އައްޔަނުކުރާނެއެވެ.  

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ ވަނީ ގައުމުގެ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައި ކަމަށާއި ސަޖިތު ލަންކާގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިނަމަ، ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާނީ ދުލަސް އަލަހައްޕެރޫމާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ސަޖިތުއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގެ ތާއިދެއް ނުލިބެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތީ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް