ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2022 | ހޯމަ 14:39
ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ
އަލްޖަޒީރާ
ލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަސްކަ
މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް ގޮތަބަޔާ ރަސްމީކޮށް ބޮޑުވަޒީރަށް އަންގަވައިފި
 
މަގާމުން އިސްތިއުފާނުދެއްވާ ވިކްރަމަސިންގހަ މަޑުކުރައްވައިފިނަމަ ދެން ގައުމުގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާނީ ވިކްރަމަސިންގހަ
 
ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ
 
މާޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި މަޖިލީސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށްވެސް ހަބަރުތައް ބުނޭ

ގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ރަސްމީކޮށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހައަށް އަންގަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ގޮތަބަޔާ ބޮޑުވަޒީރަށް މިކަން ރަސްމީކޮށް އެންގެވުމުގެ ކުރިން، މިހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރުދަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައީސް ގޮތަބަޔާގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އަރުވާނެ ކަމަށާއި މި އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި މަޖިލީސް އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ކަމަށްވެސް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިއުލާނުކުރެއްވި ނަމަވެސް އެކަމާ މެދު ބައެއް މީހުން ދިޔައީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހަގެ އަރިހު ރައީސް ގޮތަބަޔާ އިސްތިއުފާދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު މިކަން ވަނީ މިހާރު ކަށަވަރުކުރެވިފައެވެ. މިއާއެކު އައު ރައީސަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން ވިކްރަމަސިންގހަ ވަކިވެވަޑައި ނުގަތް، ރައީސްކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އިގުތިސާދީ ކާރިސާ ހަމަޔަކަށް އެޅުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ މެދުތެރެއިން ވިކްރަމަސިންގހަ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމާ ދެކޮޅަށް ބައެއް މަޖިލީސް މެމްބަރުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، ވިކްރަމަސިންގހަ ވަނީ ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ގުޅިފައިވާ ވަގުތީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމަނިކުފާނު ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހާއްސަކޮށް އައިއެމްއެފް އާއެކު އަދިވެސް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާތީ އެމަޝްވަރާތައް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހެނީސް ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ވިކްރަމަސިންގހަ އިސްތިއުފާދެއްވަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބައެއް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ބުނަމުންދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާނުދެއްވާ ވިކްރަމަސިންގހަ މަޑުކުރައްވައިފިނަމަ ދެން ގައުމުގެ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވާނީ ވިކްރަމަސިންގހައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިކްރަމަސިންގހަ ވެސް އިސްތިއުފާދެއްވައިފިނަމަ، 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަހިންދަ ޔަޕާ އަބޭވަރުދަނާ ގައުމުގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުން އައު ރައީސަކު އައްޔަނުކުރާނެއެވެ.  

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ ވަނީ ގައުމުގެ ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކުރައްވާފައި ކަމަށާއި ސަޖިތު ލަންކާގެ ރައީސް ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފިނަމަ، ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާނީ ދުލަސް އަލަހައްޕެރޫމާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ސަޖިތުއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީގެ ތާއިދެއް ނުލިބެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތީ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްރަމަސިންގހައަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް