ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 16:22
ޘަޤާފީ ހެދުމުގައި 90 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ޘަޤާފީ ސުފުރާ ޓިކްޓޮކަށް
ޘަޤާފީ ހެދުމުގައި 90 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ޘަޤާފީ ސުފުރާ ޓިކްޓޮކަށް
ރޮއިޓާރސް
ޘަޤާފީ ސުފުރާ ޓިކްޓޮކަށް
ޘަޤާފީ ހެދުމުގައި 90 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ޘަޤާފީ ސުފުރާ ޓިކްޓޮކަށް
 
ފެޝަނާއި ކެއްކުމަށް ލޯބި ކުރާ ޢަބީރު، ޓިކްޓޮކަށް ދުކޮށްލާ މަންޒަރުތަކުން ކިތަންމެ ހާ ރަނގަޅަކަށްވެސް އެކަން ދޭހަ ކޮށްދޭ

ލުބްނާންގެ ހުޅަނގުގެ ބިޤާ އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން ކައްކާއެއް ކަމަށް ވާ ޢަބީރު އަލް ޞަޣީރު، ޘަޤާފީ ހެދުން އަޅައިގެން ހުރެ، ޓިކްޓޮކަށް ދޫކޮށް، ޘަޤާފީ ކެއުންތަކުގެ ކުރު މަންޒަރުތައް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލަމުން ދާ މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ގުނާލެވެނީ މިލިއަނުންނެވެ.

މީ ޢަބީރު އަލް ޞަޣީރު. އުމުރުން 23 އަހަރު. އަހަރެންނަކީ ކައްކާ މީހެއް. ކެއްކުމަށް އަހަރެން ވަރަށް ލޯބި ކުރަން. ކެއްކުމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ތައްޔާރު ކުރަން. އެކި ގައުމުތަކުގެ ޘަޤާފީ ކެއުންތައް އަހަރެން ކައްކަން. އަހަރެން ރެސިޕީއެއް ނުދެން. އެ ކޭމެއް ކައްކާލުމުގެ ރޫޙު އަހަރެން ދެނީ
ޢަބީރު އަލް ޞަޣީރު؛ ޓިކްޓޮކް ޝެފް

ފެޝަނާއި ކެއްކުމަށް ލޯބި ކުރާ ޢަބީރު، ޓިކްޓޮކަށް ދުކޮށްލާ މަންޒަރުތަކުން ކިތަންމެ ހާ ރަނގަޅަކަށްވެސް އެކަން ދޭހަ ކޮށްދެއެވެ. ހުޅަނގު ބިޤާގައި ހެދުން ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހިންގައިގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުން އަންނަ ޢަބީރު، އެންމެ ލޯބި ކުރަނީ ބަދިގޭގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަ ކުރުމަށް ކަމަށް ވާ އިރު، އޭނާގެ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯގައި އެ 2 ރަހަވެސް އެކުލެވެއެވެ.

ކުޑައިރުއްސުރެ ފެށިގެންވެސް އަހަރެން ކައްކަން. ކެއްކުމަކީ އަހަރެން ލޯބިކުރަން. ކައްކަން އެއްޗިހި ތައްޔާރު ކުރާށާއި، ބަދިގޭގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ލޯބި ކުރަން. ވީޑިއޯ ކުރަން ފެށީ، މި ލޯބި، އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާ ކުރަންވެގެން. ބަދިގޭގަ އުޅޭ އިރު އަހަރެންނަށް ކުރެވޭ އިހްސާސް، އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާ ކުރަން ވެގެން ވީޑިއޯ ކުރަނީ. ބަދިގޭގައި އުޅެލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް، ނުތަނަވަސް ކަން ފިލުވާލަދޭ ކަމެއް
ޢަބީރު އަލް ޞަޣީރު؛ ޓިކްޓޮކް ޝެފް

ޢަބީރުގެ ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ހުރިހާ މަންޒަރެއްގެ ފަހަތުގައިވެސް މުޅިންހެން އޮތީ ހަމަ އެ ޒުވާނާގެ ހިއްސާއެވެ. ކައްކަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން ވީޑިއޯ ކުރުމާއި، އެޑިޓްކޮށް ޕޯސްޓް ކުރުމުގެ ޒިންމާވެސް އުފުލަކީ ހަމަ އޭނާއެވެ. ކަމަށް އޮންނަ ލޯތްބެއްގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ.

ކައްކަން ބޭނުންވާ އެއްޗިހި ހޯދާފަ، ދެން ވީޑިއޯ ކުރަން ފަށަނީ. ހަމަ ސުމަކުން. އަމިއްލައަށް. ޘަޤާފީ ހެދުން ލައިގެން ހުރެ ކައްކަމުން ދާ އިރު، ވީޑީއޯވެސް މި ކުރަނީ އަމިއްލައަށް. މި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅައިގެން ހުރެ، ވީޑިއޯ ކުރަން އުޅުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެއް. ވަރަށް ހޫނުވޭ. ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް އުނދަގޫ ހެދުންތައް ލައިގެންވެސް އެބަ ކައްކަން. އެކަމަކު، އެއީ ވަކި ގައުމެއްގެ ރަމްޒެއް ކަމަށް ވީމަ، އެކަން އެބަ ޖެހޭ ކުރަން. އެހެންވީމަ، ތެދެއް. ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް މީ. ކޮންމެ ވީޑިއޯ ކޮޅަކަށް ފަސް ގަޑިއިރު ނޫނީ 6 ގަޑިއިރު އެބަ ހޭދަ ކުރަން. އެޑިޓްކޮށް، ޕޯސްޓް ކުރުމާ ކަންކަމަށް. އެކަމަކު ވަރަށް އުފާވެރި ކަމެއް މީ. މި ކުރާ މަސައްކަތުން އުފާ ލިއްބައިދޭ. އެހެންވެ، ވަރުބަލިކަންވެސް ފިލާ ދޭ
ޢަބީރު އަލް ޞަޣީރު؛ ޓިކްޓޮކް ޝެފް

ޢަބީރުގެ ވީޑިއޯތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެއެވެ. އޭނާގެ ވީޑިއޯއަކަށް 178 މިލިއަން ވިއުޒް ލިބިފައި ވާ ކަންވެސް އެނާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ. އެއީ އެމެރިކާގެ މުޅި އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށްވުރެވެސް ގިނަ އަދަދެއް ކަން ޢަބީރު ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ޢަބީރު، އޭނާގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ލޯންޗް ކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ހިއްސާ ކުރަން ފެށީ ފެޝަނާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓެވެ. ކާބޯތަކެއްޗަށް ދިޔައީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. ޢަބީރު މިހާރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމުގެ ޘަޤާފީ ކެއުންތައް ގެނެސްދީފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މިއަދު އޭނާގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް