ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2022 | ބުރާސްފަތި 19:46
ބޮރިސް ޖޯންސަން
ބޮރިސް ޖޯންސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާދެއްވުން
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި، އިތުރު ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރެވެންދެން މަގާމުގައި މަޑުކުރައްވާނެ
 
އައު ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަނުކުރެވެންދެން މަގާމުގައި މަޑުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އައު ބޮޑުވަޒީރު އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ބޮރިސް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަަނީ ހިތްޕުޅާ ދެކޮޅަށްކަން ހާމަކުރައްވާފައި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ.

ބޮރިސް ޖޯންސަން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައި ވަނީ ޖުލައި 7 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމަނިކުފާނު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާކަމަށް އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޑައުނިންގ ސްޓްރީޓް ރެސިޑެންސްގެ ބޭރުގައެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާކަން އިއުލާނުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮރިސް ވަނީ، މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަަނީ ހިތްޕުޅާ ދެކޮޅަށްކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ބޮރިސްއާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުން ހިތްހަމަނުޖެހޭފަދަ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ފެތުރިގެން ދިއުމާއި، ޕާޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ ސަޕޯޓް ބޮރިސްއަށް ގެއްލިގެން ދިއުމާއެކު އެމަނިކުފާނަށް އިސްތިއުފާދެއްވަން މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަތެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގެ 50ށްވުރެ ގިނަ މިނިސްޓަރުން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު، މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ބޮރިސް މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއާއެކު ބޮރިސް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަމުން ބޮރިސް ވަނީ، ގައުމުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު އައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު އައު ކެބިނެޓެއް އެކުލަވާލާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ބޮރިސް ވަނީ އައު ބޮޑުވަޒީރަކު އައްޔަނުކުރެއްވެންދެން މަގާމުގައި މަޑުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިސްތިއުފާދެއްވިކަން އިއުލާނުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮރިސް ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވާތަން ނުފެނި މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ޖެހުމަކީ ނެންގެވި އުނދަގޫ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް