ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 11:30
މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ހައްޖުވެރިންތަކެއް ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރުވެފައި
މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ހައްޖުވެރިންތަކެއް ރޯދަ ވީއްލަން ތައްޔާރުވެފައި
ހަރަމައިން
ޙައްޖު މަހުގެ ދިހަ ދުވަސް
ޙައްޖު މަހުގެ ކުރީ ދިހައިގެ މާތްކަން
 
ޒުލްޙިއްޖާ މަހަކީ، އެކަލާނގެ ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު މަހުގެ ތެރެއިން އެއް މަސް
 
އަރަފާތު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ، އިސްވެގޮސްފައިވާ އަހަރުތަކާ، ފަހުން އަންނާނޭ އަހަރަކާއި، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެކުށް ފާފަފުއްސަވާނެ ކަމެއް
 
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާމީހުންނަށް އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ސުންނަތަވެގެންވާ ކަމެއް

އަހަރު ތެރޭގައި އަންނަ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަރު، މާތްﷲ ވަނީ މާތްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބައެއް ދުވަސްދުވަހާއި ވަގުތުވެސް މާތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން ވެއަތުކުރަމުން މިދާ ޒުލްޙިއްޖާ މަހަކީ، އެކަލާނގެ ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު މަހުގެ ތެރެއިން އެއް މަހެވެ. އަދި ވަކިން މިމަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަމާއި އިތުރުކަން، ކީރިތި ޤްރުއާނުންނާއި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ. އަލް ފަޖްރް ސޫރަތުގެ ކުރީކޮޅުގައި މާތްﷲ، މި ދިހަ ދުވަސް ގަންދެއްވައި ހުވައި ކުރައްވާފައިވަނީ، މުފައްސިރުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، މި ދުވަސްތަކުގެ ހެޔޮކަމާއި މާތްކަމުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އަދި ކީރިތި ރަސޫލާ ޙައްޖުވެވަޑައިގަތް އަހަރު ފިޔަވައި، އެހެން އަހަރުތަކުގައި، މި މަހުގެ މި ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަފުޅު ހިއްޕެވުމަކީވެސް، މި ދުވަސްތަކުގެ މާތްކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިދޭ ގަދަ ހެއްކެއް ކަމުގައިހިމެނުމީނުވާނެވެ. އިތުރު އެކަލޭނގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލުން ހަފްސަތުގެ އަރިހުން ރިވާކުރެއްވި ހަދީޘް އެއްގައިވެއެވެ. "ކީރިތި ރަސޫލާ ހަތަރު ކަމެއް ދޫކުރައްވާ ކަމުގައި ނުވެއެވެ. (އެބަހީ އެކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުމެވެ.) އެއީ މުހައްރަމު މަހުގެ ދިހަ ވަނަ ދުވަހު ރޯދަފުޅު ހިއްޕެވުމާއި، ޙައްޖު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގެ ދިހަ ދުވަހުގެ ތެރެއިން ރޯދަހިފުން ހުއްދަ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަފުޅު ހެއްޕެވުމާއި، ކޮންމެ މަހެއްގެ މެދުފޮއިގެ ތިން ދުވަހު ރޯދަފުޅުހިއްޕެވުމާއި، މެންދުރުކުރީގައި ރަކުއަތް ކުރެއްވުމެވެ."

އަދި ވަކިން މިމަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ، ވަރަށް ޚާއްސަ ބަރަކާތްތެރިކަން ބޮޑު ދުވަހެއްކަން ހަދީޘްފުޅުތަކުގައި އަންގާފައިވެއެވެ. ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ މީހުން ފިޔަވައި އެނޫން މީހުން މިދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ، ވަރަށް ބޮޑު ދަރުމައާއި ސަވާބު ލިބޭ ކަމެއް ކަމުގައި ޙަދީޘްގައި ވާރިދުވެފައި ވެއެވެ.

ރިވާވެގެންވާ އެހެން ހަދީޘްއެއްގައިވެއެވެ. "ކީރިތި ރަސޫލާ ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އަރަފާތު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުމަކީ، އިސްވެގޮސްފައިވާ އަހަރުތަކާ، ފަހުން އަންނާނޭ އަހަރަކާއި، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެކުށް ފާފަފުއްސަވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އާޝޫރާ ދުވަހުގައި ރޯދަހިފުމަކީ، އިސްވެގޮސްފައިވާ އަހަރެއްގެ ފާފަފުއްސަވާނެ ކަމެކެވެ."

ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާމީހުންނަށް އަރަފާތު ދުވަހު ރޯދަހިފުމަކީ ސުންނަތަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް އަހަރުތެރޭގައި އަންނަ މިފަދަ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްތަކުގައި، ތިމާގެ ކުށްފާފަތައް ފުއްސެވުން، އަދި ﷲގެ ހަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެކެވެ. އެކަލާނގެ ހަޟުރަތަށް ކުށްތަން ވެވޭނޭ ހުރިހާ ކަމެއްކުރުމަކީ، އެންމެ ބުއްދިވެރިގޮތެވެ. އެހެނީ އެކަކަށްވެސް އޭނާގެ އުމުރު ދަމަހައްޓަވާނޭ މިންވަރެއް، ނުވަތަ އޭނާގެ އަޖަލު އައިސް ޖެހޭނޭ ވަގުތެއް، އަންގަވާފާއެއް ނުވެއެވެ.

ނޯޓް: ދީނުގެމަގު މި ނޫހަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން 1986ން 2008ށް ނެރުނު ނޫހެކެވެ. މި ނޫސް ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ، އާންމުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިސްލާމީ އުޚުވަތްތެރިކަމުގެ ރޫހު ފެތުރުމެވެ. މި ނޫސް އޭރު ނެރެފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު އެވެ. މި ލިޔުމަކީ ދީނުގެމަގުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ނަކަލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް